اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/abolghasemi
ایمیل :
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کوانتوم
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mesrafili
ایمیل :
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی آلی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/esftekharisis
ایمیل :
نام استاد : مجتبی امینی
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی معدنی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mamini
ایمیل :
نام استاد : مرتضي ايرانيفام
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/miranifam
ایمیل :
نام استاد : سهراب بزم
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/sbazm
ایمیل :
نام استاد : بیاض دارابی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : سه چیز انسان را می سازد: کار سخت، صمیمیت، تعهد.
Fuzzy Analysis
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/bdaraby
ایمیل :
نام استاد : فرشاد درویشی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میکروبیولوژی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/fdarvishi
ایمیل :
نام استاد : اصغر رحيمي
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- آنالیز
تلفن : 2245489
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/arahimi
ایمیل :
نام استاد : صادق رستم نیا
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی : Sadegh Rostamnia
Associate Professor of Organic and Nanochemistry
Organic and Nano Group (ONG),
Department of Chemistry, Faculty of Science,
University of Maragheh,
P.O. Box. 55181-83111,
Maragheh, Iran.
Academic and professional career:
2016 Visiting professor, Material Science (The architecting of advanced nanomaterials for
photocatalytic and electrocatalytic applications with Prof. Yusuke Yamauchi), National Institute
for Materials Science (NIMS), Tsukuba,
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی آلی
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/srostamnia
ایمیل :