اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : بابک پروین
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/bparvin
ایمیل :
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- هندسه جبری
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/atarizadeh
ایمیل :
نام استاد : مهدی جهانگیری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
تلفن : 09143202514
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mDjahangiri
ایمیل :
نام استاد : رحیم رحمتی اصغر
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- جبر جابجایی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/rahmatiasghar
ایمیل :
نام استاد : سيد سيامك زواره
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی : پایان نامه های نوشته شده : پایاننامه کارشناسی ارشد
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
تلفن : 04212276068
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/szavareh
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا سیار
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک پلاسما
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/sayyar
ایمیل :
نام استاد : صالح شهابی وند
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/shahabivand
ایمیل :
نام استاد : محمد شهریاری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mshahriari
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا عظیمی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mrazimi
ایمیل :
نام استاد : پریسا فتحی رضایی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوشیمی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/pfathirezaei
ایمیل :