اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : سيد سيامك زواره
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی : پایان نامه های نوشته شده : پایاننامه کارشناسی ارشد
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
تلفن : 04212276068
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا سیار
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک پلاسما
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/msayyar
ایمیل :
نام استاد : علی شکری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/ashokri
ایمیل :
نام استاد : صالح شهابی وند
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : لیلا شهباز
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- جبر جابجایی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمد شهریاری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mshahriari
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا عظیمی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mazimi
ایمیل :
نام استاد : پریسا فتحی رضایی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوشیمی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : کریم کاکایی
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : الکتروشیمی- پیل سوختی
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : فرخ کریمی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :