اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : فرخ کریمی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/fkarimi
ایمیل :
نام استاد : راحله مجدانی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میکروبیولوژی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/rmajdany
ایمیل :
نام استاد : رضا محمدزاده
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : 456
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/rmohammadzadeh
ایمیل :
نام استاد : قدرت محمودی
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی معدنی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوفیزیک
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/rmasoomi
ایمیل :
نام استاد : مریم موسوی فر
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی معدنی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mousavifar
ایمیل :
نام استاد : مسعود مهرابیان
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک حالت جامد- نانو
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mehrabian
ایمیل :
نام استاد : حسین احمدی آغویه
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/hahmadi
ایمیل :
نام استاد : محمدکاظم بهرامی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تکوین
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mkbahrami
ایمیل :
نام استاد : محسن پادروند
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/teacher/mpadervand
ایمیل :