امروز : 229
ديروز : 207
ماه : 927
 
  معاون دانشکده
دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی
دانشیار شیمی فیزیک
شماره تماس : 108-37278900-041 
ایمیل : esrafili@maragheh.ac.ir
  
نوشته شده توسط   ن- اصل ریحانی