ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر فرشاد درویشی از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت
1397/12/19

انتخاب مدیر گروه جدید گروه ریاضی

جناب آقای دکتر محمدرضا عظیمی به عنوان مدیر گروه ریاضی انتخاب شدند.
1397/10/11

ارتقای رتبه علمی از استادیاری به دانشیاری

رتبه علمی جناب آقای دکتر مسعود مهرابیان از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت
1397/10/09

ارتقای رتبه علمی از دانشیاری به استادی

رتبه علمی جناب آقای دکتر بیاض دارابی از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت
1397/10/09

پژوهشگر برتر استانی

آقای دکتر مجتبی امینی
1397/09/29

پژوهشگران برتر دانشکده علوم پایه در سال ۹۷

آقای دکتر باقر افتخاری سیس (پژوهشگر برتر اول دانشکده علوم پایه) و آقای دکتر بیاض دارابی (پژوهشگر برتر دوم دانشکده علوم پایه)
1397/09/29

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور