دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - فرشاد درویشی هرزویلی

نام استاد فرشاد درویشی هرزویلی
گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی استاد
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی میکروبیولوژی
محل تحصیل دانشگاه اصفهان
خط داخلی 107
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/fdarvishi
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


استاد دانشگاه مراغه (از بهمن‌ماه 1397 تاکنون)
دانشکده علوم، گروه میکروبیولوژی
عضو هیات علمی، مسئول گروه بیوتکنولوژی میکروبی و مهندسی فرآیند زیستی (MBBE)

دانشیار دانشگاه مراغه (از آذرماه 1393 تا بهمن‌ماه 1397)
دانشکده علوم، گروه میکروبیولوژی
عضو هیات علمی، مسئول گروه بیوتکنولوژی میکروبی و مهندسی فرآیند زیستی (MBBE)  

استادیار دانشگاه مراغه (از مهرماه 1389 تا آذرماه 1393)
دانشکده علوم، گروه میکروبیولوژی
عضو هیات علمی، مسئول گروه بیوتکنولوژی میکروبی و مهندسی فرآیند زیستی (MBBE)

سوابق تحصیلی


درجه علمي رشته تخصصي دانشگاه تاريغ فراغت از تحصيل
کارشناسی زيست شناسي گيلان 1381
کارشناسی ارشد ميكروبيولوژي اصفهان 1384
دكتري ميكروبيولوژي اصفهان 1389
 
 

سوابق تدریس


دوره كارشناسي ارشد

- ارائه درس عملی روش ها در بیوتکنولوژی دوره كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی ميكروبي در دانشگاه مراغه. از نيمسال دوم 94-93 تاکنون.
- ارائه درس فناوری تخمیر دوره كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی ميكروبي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 94-93 تاکنون.
- ارائه درس بیونانوتکنولوژی دوره كارشناسي ارشد نانوفناوری گرایش نانومواد در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 93-92 تاکنون.
- ارائه درس مهندسی بیوشیمی دوره كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی ميكروبي در دانشگاه مراغه. از نيمسال دوم 92-91 تاکنون.
- ارائه درس بیوتکنولوژی فرآیندهای تخمیری دوره كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی ميكروبي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 92-91 تاکنون.
- همكاري در ارائه درس  مباحثي در بيوشيمي (روشهاي پيشرفته در ايمونولوژي) دوره كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي در دانشگاه اصفهان. نيمسال اول و دوم 84-83.
- همكاري در ارائه درس آزمايشگاه DNA نوتركيب دوره كارشناسي ارشد ژنتيك در دانشگاه اصفهان. نيمسال اول 84-83.


 دوره كارشناسي

- ارائه مهندسی بیوشیمی و فرآیندهای تخمیری دوره کارشناسی مکانیک بیوسیستم. در دانشگاه مراغه. نيمسال اول 96-95.
- ارائه درس باکتریوفاژها دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال دوم 91-90 تاکنون.
- ارائه درس بیوتکنولوژی میکروارگانیسم ها دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. در نيمسال اول 91-90.
- ارائه درس زبان تخصصی میکروبیولوژی دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 91- 90 تاکنون.
- ارائه درس و آزمایشگاه طبقه بندی باکتری ها (2) دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 91-90 تاکنون.
- ارائه درس و آزمایشگاه ميكروبيولوژي محیطی دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال دوم 90-89 تاکنون.
- ارائه درس و آزمایشگاه ميكروبيولوژي مواد غذایی دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 90-89 تاکنون.
- ارائه درس و آزمایشگاه ميكروبيولوژي صنعتي دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 90-89 تاکنون.
- ارائه درس و آزمايشگاه ميكروبيولوژي صنعتي دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه اصفهان. نيمسال دوم 89-88.
- ارائه دوره آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی در مرکز جهاد دانشگاهی اصفهان. سال 1387.
- ارائه درس ويروس‌شناسي دوره كارشناسي ژنتيك در دانشگاه شهركرد. نيمسال دوم 87-86.
- ارائه درس ويروس‌شناسي دوره كارشناسي زيست‌‌شناسي در دانشگاه شهركرد. نيمسال دوم 87-86.
- ارائه درس و آزمايشگاه ميكروبيولوژي مواد غذايي دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه اصفهان. نيمسال اول 87-86.
- ارائه درس ويروس شناسي دوره كارشناسي در دانشگاه پيام نور مركز اردستان. نيمسال اول 87-86.
- ارائه درس و آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي دوره كارشناسي در دانشگاه پيام نور مركز اردستان. نيمسال اول 87-86.
- همكاري در ارائه درس آزمايشگاه مهندسي ژنتيك دوره كارشناسي ژنتيك در دانشگاه اصفهان. نيمسال اول 84-83.

زمینه های پژوهشی


- کاربرد بیوتکنولوژیکی و زیست محیطی مخمرها برای تولید محصولات با ارزش زیست فناورانه از منابع ارزان قیمت و تجدیدپذیر  
- بیان پروتئین های هترولوگ، مهندسی متابولیک، زیست شناسی سیستم ها و زیست شناسی مصنوعی مخمرها 

خلاصه مقالات


Refereed Journal Articles 
 1. Darvishi F, Faraji N, Shamsi F. 2019. Production and structural modeling of a novel asparaginase in Yarrowia lipolytica. International Journal of Biological Macromolecules, 125, 955-961. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.162. 
 2. Darvishi F, Abolhasan Moghaddami N. 2019. Optimization of an industrial medium from molasses for bioethanol production using the Taguchi statistical experimental-design method. Fermentation, 5 (1), 14. DOI: 10.3390/fermentation5010014.
 3. Darvishi F, Moradi M, Madzak C, Jolivalt C. 2018. Laccase production from sucrose by recombinant Yarrowia lipolytica and its application to decolorization of environmental pollutant dyes. Ecotoxicology and environmental safety, 165, 278-283. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.09.026. 
 4. Fathi Z, Doustkhah E, Rostamnia S, Darvishi F, Ghodsi A, Ide Y. 2018. Interaction of Yarrowia lipolytica lipase with dithiocarbamate modified magnetic carbon Fe3O4@C/DTC core-shell nanoparticles. International Journal of Biological Macromolecules, 117: 218-224. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.05.156. 
 5. Darvishi F, Zarei A, Madzak C. 2018. In silico and in vivo analysis of signal peptides effect on recombinant glucose oxidase production in nonconventional yeast Yarrowia lipolytica. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 34: 128. DOI: 10.1007/s11274-018-2512-x.
 6. Zavareh S, Farrokhzad Z, Darvishi F. 2018. Modification of zeolite 4A for use as an adsorbent for glyphosate and as an antibacterial agent for water. Ecotoxicology and Environmental Safety, 155: 1-8. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.02.043. 
 7. Darvishi F, Ariana M, Marella ER, Borodina I. 2018. Advances in synthetic biology of oleaginous yeast Yarrowia lipolytica for producing non-native chemicals. Applied Microbiology and Biotechnology, 102: 5925–5938. DOI: 10.1007/s00253-018-9099-x.
 8. Darvishi F, Fathi Z, Ariana M, Moradi H. 2017. Yarrowia lipolytica as a workhorse for biofuel production. Biochemical Engineering Journal, 127: 87-96. DOI: 10.1016/j.bej.2017.08.013 
 9. Khadivi derakhshan F, Darvishi F, Dezfulian M, Madzak C. 2017. Expression and characterization of glucose oxidase from Aspergillus niger in Yarrowia lipolytica. See comment in PubMed Commons belowMolecular Biotechnology, 59 (8): 307-314. DOI: 10.1007/s12033-017-0017-8
 10. Heidarizadeh M, Doustkhah E, Rostamnia S, Fathi Rezaei P, Darvishi F, Zeynizadeh B. 2017. Dithiocarbamate to modify magnetic graphene oxide nanocomposite (Fe3O4-GO): A new strategy for covalent enzyme (lipase) immobilization to fabrication a new nanobiocatalyst for enzymatic hydrolysis of PNPD. International Journal of Biological Macromolecules, 101: 696-702. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2017.03.152
 11. Darvishi F, Moradi M, Madzak C, Jolivalt C. 2017. Production of laccase by recombinant Yarrowia lipolytica from molasses: Bioprocess development using statistical modeling and increase productivity in shake-flask and bioreactor cultures. Applied Biochemistry and Biotechnology, 181: 1228-1239. DOI: 10.1007/s12010-016-2280-8
 12. Mahdavinia GR, Hosseini R, Darvishi F, Sabzi M. 2016. The release of cefazolin from chitosan/polyvinyl alcohol/sepiolite nanocomposite hydrogel films. Iranian Polymer Journal, 25 (11): 933–943. DOI: 10.1007/s13726-016-0480-2
 13. Mahdavinia GR, Mousanezhad S, H Hosseinzadeh, Darvishi F, Sabzi M. 2016. Magnetic hydrogel beads based on PVA/sodium alginate/laponite RD and studying their BSA adsorption. Carbohydrate Polymers, 147: 379–391. DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.04.024
 14. Zavareh S, Zarei M, Darvishi F, Hasan Azizi. 2015. As(III) adsorption and antimicrobial properties of Cu-chitosan/alumina nanocomposite. Chemical Engineering Journal, 273: 610–621. DOI: 10.1016/j.cej.2015.03.112 
 15. Zavareh S, Darvishi F. Samandari G. 2015. Preparation and characterization of epoxy/oregano oil as a new epoxy-based coating material with both antimicrobial effect and increased toughness. Journal of Coatings Technology and Research, 12 (2): 610–621. DOI: 10.1007/s11998-014-9641-4
 16. Darvishi F, Hosseini B. 2015. Investigation the effect of olive oil feeding strategies on Yarrowia lipolytica lipase production. Biological Journal of Microorganism, 4 (15): 1-8.
 17. Darvishi F, Hosseini B, Fathirezaei P. 2015. Optimization of Yarrowia lipolytica lipase production by Taguchi experiment design method. Iranian Biology Journal, 28 (3): 336-343.                  
 18. Darvishi F, Hosseini B. 2015. Effect of olive oil with different purity grades on Yarrowia lipolytica lipase production. Biological Journal of Microorganism, 4 (13): 35-42.
 19. Khodaei A, Arzanlou M, Babai-Ahari A, Darvishi F. 2014. Identification of black Aspergilli species on grape and raisin in Southern regions of East and West Azerbaijan Provinces. Journal of Applied researches in Plant Protection, 3(1): 49-64.
 20. Darvishi F. 2013. Cloning and molecular analysis of extracellular lipase gene from native and mutant Yarrowia lipolytica strains. Jundishapur Journal of Microbiology, 6 (10): e8131. DOI: 10.5812/jjm.8131
 21. Darvishi F. 2013. Regulation of Gene Expression by Quorum Sensing in Bacteria. Genetic in the third Millennium, 11 (1): 3028-3035.
 22. Darvishi F, Destain J, Nahvi I, Thonart P, Zarkesh-Esfahani H. 2012. Effect of additives on freeze-drying and storage of Yarrowia lipolytica lipase. Applied Biochemistry and Biotechnology, 168: 1101–1107. DOI: 10.1007/s12010-012-9844-z
 23. Darvishi F. 2012. Expression of native and mutant extracellular lipases from Yarrowia lipolytica in Saccharomyces cerevisiae. Microbial Biotechnology, 5 (5): 634-641. DOI: 10.1111/j.1751-7915.2012.00354.x
 24. Mirbagheri M, Nahvi I, Emtiazi G, Mafakher L, Darvishi F. 2012. Taxonomic characterization and potential biotechnological applications of Yarrowia lipolytica isolated from meat and its products. Jundishapur Journal of Microbiology, 5 (1): 346-351. DOI: 10.5812/kowsar.20083645.2433
 25. Mirbagheri M, Nahvi I, Emtiazi G, Darvishi F. 2011. Enhanced production of citric acid in Yarrowia lipolytica by Triton X-100. Applied Biochemistry and Biotechnology, 165: 1068-1074. DOI: 10.1007/s12010-011-9325-9
 26. Darvishi F, Destain J, Nahvi I, Thonart P, Zarkesh-Esfahani H. 2011. High-level production of extracellular lipase by Yarrowia lipolytica mutants from methyl oleate. New Biotechnology, 28 (6): 756-760.  DOI: 10.1016/j.nbt.2011.02.002
 27. Darvishi F, Nahvi I, Zarkesh-Esfahani H. 2011. Lipase production by Yarrowia lipolytica from different carbon sources. Iranian Journal of Biology, 24 (2): 169-175.
 28. Mirbagheri M, Nahvi I, Emtiazi G, Darvishi F. 2011. Isolation and identification of citric acid producing yeast to use in industry. JMBS, 2 (1): 77-89.
 29. Darvishi F, Nahvi I, Zarkesh-Esfahani H. 2011. Investigation of nitrogen sources effect on lipase production of Yarrowia lipolytica yeast. JMBS, 2 (1): 45-53.
 30. Mafakher L, Mirbagheri M, Darvishi F, Nahvi I, Zarkesh-Esfahani H, Emtiazi G. 2010. Isolation of lipase and citric acid producing yeasts from agro-industrial wastewater. New Biotechnology, 27 (4): 337-340. DOI: 10.1016/j.nbt.2010.04.006
 31. Darvishi F, Nahvi I, Zarkesh-Esfahani H, Momenbik F. 2009. Effect of plant oils upon lipase and citric acid production in Yarrowia lipolytica yeast. BioMed Research International (Journal of Biomedicine and Biotechnology) 2009, 562943. DOI:10.1155/2009/562943
 32. Darvishi F, Habibi E, Ghaedi K, Zarkesh H, Enteshari. 2008. Antisense technology. Genetic in the third Millennium, 5 (4): 1176-1183.
 33. Hojati Z, Motovali-bashi M, Darvishi F, Golbang N. 2007. Detection of cloned strR, an antibiotic regulatory gene, using RFLP and Nested PCR. Pak. J. Biol. Sci., 10 (18): 3079-3084.
 34. Darvishi F, Hojati Z, Motovali-bashi M. 2006. Rapid isolation and molecular detection of streptomycin-producing streptomycetes. JSSU, 14 (2): 51-55.
 35. Darvishi F, Golbang N, Hojati Z, Motovali-bashi M. 2006. Isolation of the Streptomycin antibiotic production regulatory gene (strR) by PCR. Iranian Journal of Biology, 19 (3): 264-271.

Refereed conference articles (oral and poster)
 1. Darvishi F, Moghaddami N. Isolation and identification of bioethanol producer Saccharomyces cerevisiae from Iran's alcohol producer manufactures. The 20th National and 8th International Congress of Biology. 22-24 August 2018, Maragheh, Iran.
 2. Ashengroph ‎M, Darvishi F, Mohammadi E. Intra- and extra-cellular biosynthesis of silver ‎nanoparticles by Yarrowia lipolytica. The 20th National and 8th International Congress of Biology. 22-24 August 2018, Maragheh, Iran.
 3. Darvishi F, Moghaddami N. Optimization of ethanol production by industrial strain of Saccharomyces cerevisiae. The 20th National and 8th International Congress of Biology. 22-24 August 2018, Maragheh, Iran.
 4. Abbasi F, ‎ Abadi M, ‎Asadollahi M, ‎Darvishi F. Microbial production of xanthan gum by ‎Xanthomonas campestris using acorn starch as carbon source. The 20th National and 8th International Congress of Biology. 22-24 August 2018, Maragheh, Iran.
 5. Darvishi F, Faraji N. Investigation of the L-Glutaminase production in the yeast Yarrowia lipolytica. The 19th National and 7th International Congress of Biology. 30 August-1 September 2016, Tabriz, Iran.
 6. Darvishi F, Salmani N. Evaluation of single cell oil production in the yeast Yarrowia lipolytica. The 19th National and 7th International Congress of Biology. 30 August-1 September 2016, Tabriz, Iran.
 7. Shamsi F, Darvishi F. Optimization of the L-Asparaginase production in the yeast Yarrowia lipolytica using Taguchi experimental design method. The 19th National and 7th International Congress of Biology. 30 August-1 September 2016, Tabriz, Iran.
 8. Darvishi F, Shamsi F. Evaluation of the L-Asparaginase production in the yeast Yarrowia lipolytica. The 19th National and 7th International Congress of Biology. 30 August-1 September 2016, Tabriz, Iran.
 9. Moradi M, Darvishi F, Madzak C, Jolivalt, C. Laccase production from sucrose by recombinant Yarrowia lipolytica. The 17th International & Iranian Congress of Microbiology. 23-25 August 2016, Tehran, Iran.
 10. Khadivi derakhshan F, Darvishi F, Madzak C. Isolation and cloning of Aspergillus niger glucose oxidase in Yarrowia lipolytica expression monocopy vector. The 17th International & Iranian Congress of Microbiology. 23-25 August 2016, Tehran, Iran.
 11. Moradi M, Darvishi F, Madzak C, Jolivalt, C. The use of recombinant laccase of Yarrowia lipolytica for decolorization of environmental pollutant dyes. The 17th International & Iranian Congress of Microbiology. 23-25 August 2016, Tehran, Iran.
 12. Moradi M, Darvishi F, Madzak C, Jolivalt, C. Effect of different substrates on heterologous production of a fungal laccase in a recombinant strain of Yarrowia lipolytica. The 16th International & Iranian Congress of Microbiology. 25-26 August 2015, Tehran, Iran.
 13. Darvishi F. Cloning and molecular analysis of extracellular lipase gene of Yarrowia lipolytica. National conference on Modern Biological Sciences and Technologies. 24 January 2013. Malayer, Iran.
 14. Darvishi F. Effect of oleic and alkane compounds on POX2 promoter induction in Yarrowia lipolytica yeast. The 13th Iranian & the Second International Congress of Microbiology. 14-16 July 2012, Ardabil, Iran.
 15. Mafakher L, Nahvi I, Zarkesh-Esfahani H, Mirolyaei M, Darvishi F. Candida galli, newly isolated lipolytic yeast from wastewater treatment plant of Isfahan. The 12th Iranian and 1st International congress of Microbiology, May 2011, University of Kermanshah, Iran.
 16. Darvishi F, Nahvi I, Ziaee S. Expression of native and mutant extracellular lipase from Yarrowia lipolytica in Saccharomyces cerevisiae. 6th conference on Recombinant protein production. 16 - 19 February 2011, Vienna, Austria.
 17. Mirbagheri M, Nahvi I, Emtiazi G, Darvishi F. Isolation of native high-level citric acid producing yeasts. The 2nd national congress of biology young scientists, February 2011, Tehran, Iran.      
 18. Darvishi F, Destain J, Nahvi I, Thonart P, Zarkesh-Esfahani H. Effect of additives on freeze-drying and storage of Yarrowia lipolytica lipase. 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition. 14 - 18 September 2010, Rimini, Italy. Published in Journal of Biotechnology, Vol.150, Supplement 1, November 2010, Page 352.
 19. Mafakher L, Zarkesh-Esfahani H, Nahvi I, Mirolyaei M, Darvishi F. Study of lipolytic yeasts population on meat products. The 11th Iranian congress of Microbiology, April 2010, Lahijan, Iran.
 20. Mafakher L, Darvishi F, Nahvi I, Zarkesh-Esfahani H, Mirolyaei M. Application of lipolytic yeasts for wastewater treatment plant. International conference on water & wastewater treatment, April 2010, University of Isfahan, Iran.
 21. Darvishi F, Mafakher L, Nahvi I, Zarkesh-Esfahani H, Mirolyaei M. Investigation of lipase enzyme production by different strains of Yarrowia lipolytica. The 10th Iranian congress of Microbiology, 21 - 23 April 2009, Ilam, Iran.
 22. Darvishi F, Hojati Z, Golbang N, Motovali-bashi M. Cloning of strR, a specific regulatory gene for the production of Streptomycin antibiotic into Escherichia coli.  The 14th Iranian biology conference and the 2nd international conference of biology, 2006, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran. 
 23. Habibi E, Darvishi F, Ahmadi A. Nanostructures and drug delivery. The 2nd National Congress of biology students, 3 - 5 May 2006, Mashhad, Iran.
 24. Habibi E, Darvishi F, Ahmadi A. Significance of synthetic nanostructures in dictating cellular response. The 2nd National Congress of biology students, 3 - 5 May 2006, Mashhad, Iran.
 25. Habibi E, Darvishi F, Ahmadi A. Biomedical application of nanotechnology for drug targeting and gene therapy. The 2nd National Congress of biology students, 3 - 5 May 2006, Mashhad, Iran.
 26. Darvishi F, Hojati Z, Motovali-bashi M. Isolation of the streptomycin-producing streptomycetes from Iranian soil in order to genetically modify them. The 13th Iranian biology conference and the first international conference of biology, 23 - 25 August 2005, Rasht, Iran.
 27.  Hojati Z, Golbang N, Darvishi F. Detection and isolation of the Streptomycin antibiotic production regulatory gene (strR) from Streptomyces griseus. The 7th Iranian congress of Microbiology, 2004, Semnan, Iran.
 28. Hojati Z, Golbang N, Darvishi F, Motovali-bashi M. Investigation on the possibility of the streptomycin production regulatory gene in Escherichia coli. The 4th national congress of Biotechnology, 2004, Kerman, Iran.
 29. Habibi E, Darvishi F. Nanotechnology for overcoming biological barriers. The 1st National Congress of biotechnology students, 15 - 17 December 2005, Tehran, Iran.
 30. Hojati Z, Darvishi F. Genetic engineering of streptomycetes for novel generation antibiotics production. The 1st National Congress of biology students, 21 - 23 May 2003, Mashhad, Iran.
 31. Emtiazi G, Darvishi F. Application of pizophilic bacteria in biotechnology. The 1st National Congress of biology students, 21 - 23 May 2003, Mashhad, Iran.
 32. Darvishi F, Najafi F. Single cell protein production from rice bran by Saccharomyces cerevisiae. The 1st National Congress of biology and biotechnology students, 17 - 19 September 2002, Tehran, Iran.

کتاب ها


تشویق ها


- دریافت جایزه Laboratory Fellowship از انجمن میکروبیولوژی کاربردی (SfAM) انگلستان در سال 2015
- استاد نمونه دانشگاه مراغه در سال تحصیلی 94-93
- پژوهشگر نمونه گروه زیست شناسی در سال 1392
- استاد مشاور برگزیده اولین جشنواره حرکت دانشگاه مراغه در سال تحصیلی 91-90
- دریافت گرنت از اتحادیه انجمن های میکروبیولوژی اروپا (FEMS) در هلند برای شرکت در ششمین کنفرانس بین المللی تولید پروتئین نوترکیب 19-16 فوریه 2011 در شهر وین کشور اتریش
- دانشجوي استعداد درخشان دوره دكتري ميكروبيولوژي دانشگاه اصفهان 1389-1385
- رتبه اول در دوره دكتري ميكروبيولوژي ورودي 1385 دانشگاه اصفهان
- نفر اول قبولي درآزمون دکتري ميکروبيولوژي سال 1385 دانشگاه اصفهان
- دانشجوي استعداد درخشان دوره ي کارشناسی ارشد ميكروبيولوژي دانشگاه اصفهان 1384-1382
- رتبه اول در دوره ي كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي ورودي 1382 دانشگاه اصفهان
- نفر دوم قبولي درآزمون كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي سال 1382 دانشگاه اصفهان
- ارائه بهترين مقاله و حائز رتبه اول در زمينه بيوتكنولوژي در اولين همايش علمي سراسري دانشجويان زيست شناسي و فناوري زيستي ايران - تهران در سال 1381

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


- عضو هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران. از سال 1397 تاکنون. 
- عضو انجمن بين المللي ميکروبيولوژي کاربردي (SfAM) انگلستان. از سال 1392 تاکنون.
- عضو انجمن بيوتکنولوژي ايران. از سال 1390 تاکنون.
- عضو انجمن ژنتيک ايران. از سال 1390 تاکنون.
- عضو انجمن بيوتكنولوژيست هاي اروپا (EFB). از سال 1388 تاكنون.
- عضو نشست هاي هم انديشي متخصصين علوم و فنون ميکروبي ايران. از سال 1388 تاکنون.
- عضو بنياد ملي نخبگان ايران. از سال 1388 تاکنون.
- عضو انجمن علمي ميكروب شناسي ايران. از سال 1382 تاكنون.
- عضو انجمن زيست شناسی ايران. از سال 1379 تاكنون.

اختراعات


- درويشي، ف. فرآیند تولید آنزيم ليپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا. اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، 1391.
- درويشي، ف. فرآیند خشک کردن پاششی آنزيم ليپاز. اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، 1391.
- درويشي، ف.، نحوي، ا.، زركش اصفهاني. فرمول خشک کردن انجمادي آنزيم ليپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا. اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، 1391.

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


- مدير مرکز رشد واحدهاي فناور مراغه وابسته به پارک علم و فناوري آذربايجان شرقي. از سال 1393 تا 1398.
- مدير آزمايشگاه مرکزي زيست شناسي عضو شبکه آزمايشگاه هاي علمي ايران (شاعا). از سال 1392 تا 1393.
- مسئول راه اندازي پژوهشکده بيوتکنولوژي دانشگاه مراغه. از سال 1391 تا 1393.
- مسئول راه اندازي آزمايشگاه مرکزي زيست شناسي عضو شبکه آزمايشگاه هاي علمي ايران (شاعا). از سال 1390 تا 1392.
- رئیس کميته بيوتکنولوژي دانشگاه مراغه. از سال 1389 تا 1393.

علایق


- کاربرد بیوتکنولوژیکی و زیست محیطی مخمرها برای تولید محصولات با ارزش زیست فناورانه از منابع ارزان قیمت و تجدیدپذیر  
- بیان پروتئین های هترولوگ، مهندسی متابولیک، زیست شناسی سیستم ها و زیست شناسی مصنوعی مخمرها 

کارگاه ها


- کارگاه شش دوره ای کارآفرینی (طرح توانا). دانشگاه مراغه با همکاری مرکز کارآفرینی شریف 1395.  
- كارگاه آموزشي يك روزه كاربرد بيوانفورماتيك در ژنتيك. دانشگاه اصفهان 1384.
- كارگاه آموزشي دو روزه روشهاي نوتركيبي (استخراج پلاسميد). دانشگاه گيلان 1381.
- كارگاه آموزشي يك روزه مباني تشخيص مولكولي و تكنيك  PCR. دانشگاه شاهد تهران 1380.
- كارگاه آموزشي يك روزه تشخيص PCR هليكو باكتر پيلوري. دانشگاه شاهد تهران 1380.

آموزش


طرح درس


دوره كارشناسي ارشد

- ارائه درس عملی روش ها در بیوتکنولوژی دوره كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی ميكروبي در دانشگاه مراغه. از نيمسال دوم 94-93 تاکنون.
- ارائه درس فناوری تخمیر دوره كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی ميكروبي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 94-93 تاکنون.
- ارائه درس بیونانوتکنولوژی دوره كارشناسي ارشد نانوفناوری گرایش نانومواد در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 93-92 تاکنون.
- ارائه درس مهندسی بیوشیمی دوره كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی ميكروبي در دانشگاه مراغه. از نيمسال دوم 92-91 تاکنون.
- ارائه درس بیوتکنولوژی فرآیندهای تخمیری دوره كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی ميكروبي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 92-91 تاکنون.
- همكاري در ارائه درس  مباحثي در بيوشيمي (روشهاي پيشرفته در ايمونولوژي) دوره كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي در دانشگاه اصفهان. نيمسال اول و دوم 84-83.
- همكاري در ارائه درس آزمايشگاه DNA نوتركيب دوره كارشناسي ارشد ژنتيك در دانشگاه اصفهان. نيمسال اول 84-83.


 دوره كارشناسي

- ارائه مهندسی بیوشیمی و فرآیندهای تخمیری دوره کارشناسی مکانیک بیوسیستم. در دانشگاه مراغه. نيمسال اول 96-95.
- ارائه درس باکتریوفاژها دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال دوم 91-90 تاکنون.
- ارائه درس بیوتکنولوژی میکروارگانیسم ها دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. در نيمسال اول 91-90.
- ارائه درس زبان تخصصی میکروبیولوژی دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 91- 90 تاکنون.
- ارائه درس و آزمایشگاه طبقه بندی باکتری ها (2) دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 91-90 تاکنون.
- ارائه درس و آزمایشگاه ميكروبيولوژي محیطی دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال دوم 90-89 تاکنون.
- ارائه درس و آزمایشگاه ميكروبيولوژي مواد غذایی دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 90-89 تاکنون.
- ارائه درس و آزمایشگاه ميكروبيولوژي صنعتي دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه مراغه. از نيمسال اول 90-89 تاکنون.
- ارائه درس و آزمايشگاه ميكروبيولوژي صنعتي دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه اصفهان. نيمسال دوم 89-88.
- ارائه دوره آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی در مرکز جهاد دانشگاهی اصفهان. سال 1387.
- ارائه درس ويروس‌شناسي دوره كارشناسي ژنتيك در دانشگاه شهركرد. نيمسال دوم 87-86.
- ارائه درس ويروس‌شناسي دوره كارشناسي زيست‌‌شناسي در دانشگاه شهركرد. نيمسال دوم 87-86.
- ارائه درس و آزمايشگاه ميكروبيولوژي مواد غذايي دوره كارشناسي ميكروبيولوژي در دانشگاه اصفهان. نيمسال اول 87-86.
- ارائه درس ويروس شناسي دوره كارشناسي در دانشگاه پيام نور مركز اردستان. نيمسال اول 87-86.
- ارائه درس و آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي دوره كارشناسي در دانشگاه پيام نور مركز اردستان. نيمسال اول 87-86.
- همكاري در ارائه درس آزمايشگاه مهندسي ژنتيك دوره كارشناسي ژنتيك در دانشگاه اصفهان. نيمسال اول 84-83.

سایرBooks

Darvishi F,
Hiligsmann S. Microbial Fuels: Technologies and Applications. CRC Press – Taylor & Francis Group. Boca Raton, USA. ISBN: 978-1-49876379-0. 2018. Link: http://www.crcpress.com/product/isbn/9781498763790

Darvishi F, Chen H. Microbial Biotechnology: Progress and Trends. CRC Press – Taylor & Francis Group. Boca Raton, USA. ISBN: 978-1-482-24520-2. 2015. Link: http://www.crcpress.com/product/isbn/9781482245202
 
Darvishi F. Biotechnological Applications of the Yeast Yarrowia lipolytica. Springer. Heidelberg, Germany. ISBN: 978-3-319-06436-9. 2014. Link: http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/book/978-3-319-06436-9
 
Darvishi F. English for the Students of Microbiology. Maragheh University Press. ISBN: 978-600-91571-7-4. 2012.
 
 
Book chapter 

Darvishi F. Microbial Biotechnology in Olive Oil Industry. In: Dimitrios B (Ed.). Olive Oil - Constituents, Quality, Health Properties and Bioconversions. Rijeka, Croatia. InTech Publisher. pp 309-330. ISBN: 978-953-307-921-9. February 2012. Link: http://www.intechopen.com/books/olive-oil-constituents-quality-health-properties-and-bioconversions.

پروژه های تحقیقاتی


- بيان آنزيم هاي خارج سلولي و متصل به سلول مخمر يارروويا ليپوليتيکا در مخمر ساکارومايسس سرويزيه با روش هاي زيست شناسي مصنوعي
- بهينه سازي توليد آنزيم گلوکز اکسيداز در سويه نوترکيب مخمر يارروويا ليپوليتيکا
- بررسی و بهینه سازی سنتز زیستی نانوذرات نقره توسط مخمر يارروويا ليپوليتيکا
- بهینه سازی تولید روغن تک سلولی در جلبک کلرلا ولگاریس
- بهينه سازي توليد آنزيم آسپاراژيناز به عنوان يک داروي ضد سرطان در مخمر يارروويا ليپوليتيکا
- تولید روغن تک سلولی از پساب صنایع لبنی توسط مخمر يارروويا ليپوليتيکا
- غربالگری و جداسازی سویه­ ساکارومايسس سرويزيه برای تولید بیواتانول
- بررسی کلون و بیان ژن لیپاز مخمر يارروويا ليپوليتيکا در مخمر ساکارومايسس سرويزيه

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


- طرح ”توليد ليپاز میکروبی از پساب های روغنی“ با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری
- طرح ”توليد پودر آنزيم ليپاز میکروبی“ با حمایت پارک علم وفناوری استان آذربایجان شرقی
- طرح تحقیقاتی مشترک با عنوان ”بیان و تولید آنزیم گلوکز اکسیداز کپک آسپرژیلوس تایجر در مخمر یارروویا لیپولیتیکا“ با همکاری موسسه ملی تحقیقات کشاورزی  (National Institute for Agronomic Research - INRA) کشور فرانسه.
- طرح تحقیقاتی مشترک با عنوان ”بهینه سازی تولید آنزیم لاکاز در مخمر نوترکیب یارروویا لیپولیتیکا“ با همکاری موسسه ملی تحقیقات کشاورزی (National Institute for Agronomic Research - INRA)، دانشگاه پیر و ماری کوری (سوربون) (Universite Pierre et Marie Curie - UPMC) و  مرکز ملی تحقیقات علمی (Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS) کشور فرانسه.