اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : سهراب بزم
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/sbazm
ایمیل :
نام استاد : محمدکاظم بهرامی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تکوین
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mkbahrami
ایمیل :
نام استاد : محسن پادروند
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mpadervand
ایمیل :
نام استاد : فیروز پاشایی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- هندسه جبری
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/fpashaie
ایمیل :
نام استاد : بابک پروین
گروه آموزشی : فیزیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/bparvin
ایمیل :
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- هندسه جبری
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/atarizadeh
ایمیل :
نام استاد : مهدی جهانگیری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
تلفن : 09143202514
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mDjahangiri
ایمیل :
نام استاد : بیاض دارابی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی : سه چیز انسان را می سازد: کار سخت، صمیمیت، تعهد.
Fuzzy Analysis
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/bdaraby
ایمیل :
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میکروبیولوژی
تلفن : 041-37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/fdarvishi
ایمیل :
نام استاد : رحیم رحمتی اصغر
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- جبر جابجایی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/rahmatiasghar
ایمیل :