تحریریه آنالیز ریاضی سهند

«تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند» مجله‌ علمی در زمینه‌ آنالیزریاضی و کاربردهای آن است که هر سال دو بار به چاپ می‌رسد. شماره ۱ این مجله در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ و شماره ۲ آن در آذر ماه سال ۱۳۹۳ به چاپ رسیده است. در این مجله مقالات در زمینه‌های مختلف از جمله زمینه‌های زیر به چاپ می‌رسد:

·        جبر باناخ

·       جبر

·        آنالیز مختلط

·        معادلات دیفرانسیل

·        ریاضیات مالی

·        قضیه نقطه ثابت

·        آنالیز تابعی و نظریه عملگر

·        آنالیز فازی

·        نظریه اندازه فازی

·        توپولوژی فازی

·        هندسه فضاهای باناخ

·        هندسه ناجابجایی

·        آنالیز غیرخطی

·        شبه انتگرال‌‌ها

·        آنالیز حقیقی و هامونیک

·        توپولوژی و روش‌های آن

·        آنالیز پایا

·        نظریه موجک

·        کاربردهای آنالیز ریاضی

برای ارسال مقاله به این مجله و مشاهده‌ی شماره‌های چاپ شده به سایت  http://scma.maragheh.ac.ir  مراجعه نمائيد.