روسای قبلی دانشکده

دکتر باقر افتخاری سیس 5 دکتر اصغر رحیمی 1
دکتر شهرام نجف زاده 6 دکتر صالح شهابی‌وند 2
دکتر اصغر رحیمی 7 دکتر محسن آقاجانی 3
    دکترغلامرضا مهدوی‌نیا 4