اوقات شرعی 
 
  آزمایشگاه شاعا
Centrifuge
Model: 5810 R
Company name: Eppendorf
Manufacturer country: Germany
Purchase year: 2012
Device applications:

Eppendorf multipurpose centrifuge 5810 R used to high speed centrifugation tubes from 1.5 to 2 mL (20800 x g or 14000 rpm), falcons from 15 to 50 mL (17400 x g or 12000 rpm), bottles from 180 to 500 mL (3220 x g or 4000 rpm) at temperature range from –9°C to 40°C for biological, biotechnological, molecular and clinical applications.

Comments:
 
سانتريفيوژ
مدل دستگاه: 5810 R
نام شرکت سازنده: اپندرف
نام کشور سازنده: آلمان
سال خريد: 1390
کاربردهای دستگاه:
سانتریفیوژ (تفکیک ساز) چند کاره مدل 5810 R اپندرف برای سانتریفیوژ با سرعت زیاد لوله ها از 5/1 تا 2 میلی لیتر (با سرعت g 20800 یا 14000 دور در دقیقه)، فالکون ها از 15 تا 50 میلی لیتر (با سرعت g 17400 یا 12000 دور در دقیقه) و بطری ها از 180 تا 500 میلی لیتر (با سرعت g 3220 یا 4000 دور در دقیقه) در محدوده دمایی 9- تا 40 درجه سانتیگراد برای کاربردهای زیستی، زیست فناوری، مولکولی و بالینی استفاده می شود.
توضيحات:
 
Spectrophotometer
Model: UV-1800
Company name: Shimadzu
Manufacturer country: Japan
Purchase year: 2012
Device applications:

Shimadzu double-beam UV-VIS spectrophotometer UV-1800 with high resolution (1 nm) at wavelength ranges from 190 to 1100 nm used to spectrophotometry and biological compound quantitation. It equipped with a variety of measurement modes, including photometric mode
(measures the absorbance or transmittance at a single wavelength or at multiple wavelengths), spectrometric mode (obtains sample spectra using wavelength scanning), quantitation mode (generates a calibration curve from standard samples, and uses it to calculate the concentrations of unknown samples), kinetics mode
(measures the change in absorbance as a function of time, and thereby obtains enzymatic activity values), biomethod mode (capable of analyzing DNA and proteins using UV absorption, Lowry, BCA with bicinchoninic acid, CBB with coomassie brilliant blue and Biuret methods.

Comments:
 
اسپکتروفتومتر
مدل دستگاه: UV-1800
نام شرکت سازنده: شیمادزو
نام کشور سازنده: ژاپن
سال خريد: 1390
کاربردهای دستگاه:
اسپکتروفتومتر (طيف نورسنج) دو پرتویUV-VIS مدل UV-1800 شیمادزو با قدرت تفکیک بالا (یک نانومتر) در محدوده طول موج 190 تا 1100 نانومتر برای طيف نورسنجى و سنجش کمی ترکیبات زیستی به کار می رود. دستگاه مجهز به روش های مختلف اندازه گیری از جمله روش نور سنجی (اندازه گیری جذب و عبور نور در یک یا چند طول موج)، روش طیف سنجی (بدست آورد طیف های نمونه با پایش طول موج)، روش سنجش کمی (تهیه منحنی کالیبره از نمونه های استاندارد و استفاده از آن برای محاسبه غلظت نمونه های مجهول)، روش سینیتیکی (اندازه گیری تغییر جذب در واحد زمان و بدست آوردن میزان فعالیت آنزیمی)، روش زیستی (قادر به تجزیه و تحلیل DNA و پروتئین با استفاده از روش های جذب UV، لوری، BCA با اسید بیسینکونیک، CBB با رنگ کوماسی آبی درخشان و بیورت) است.
توضيحات:
 
Incubator
Model: INE 500
Company name: Memmert
Manufacturer country: Germany
Purchase year: 2012
Device applications:

Memmert programmable incubator INE 500 with 108 liters volume and temperature range from +30 °C up to +70 °C used to grow and maintain microbial cultures or cell cultures in microbiology, biotechnology, food and pharmaceutical industries.

Comments:
 
انکوباتور
مدل دستگاه: INE 500
نام شرکت سازنده: ممرت
نام کشور سازنده: آلمان
سال خريد: 1390
کاربردهای دستگاه:
انکوباتور (گرمخانه) قابل برنامه ریزی مدل INE 500 ممرت با حجم 108 لیتر و محدوده دمایی از 30 تا حدود 70 درجه سانتیگراد برای رشد و نگهداری کشت های میکروبی و کشت های سلول در میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، صنایع غذایی و دارویی به کار می رود.
توضيحات:
 
Oven
Model: UNE 500
Company name: Memmert
Manufacturer country: Germany
Purchase year: 2012
Device applications:

Memmert programmable universal oven UNE 500 with 108 liters volume and temperature range from +30 °C up to +250 °C used to sterilize articles (1.5 to 2 hours at 160 °C or 6 to 12 minutes at 190 °C) and determine dry weight of biomass in biology, microbiology, biotechnology, food and pharmaceutical industries.

Comments:
 
آون
مدل دستگاه: UNE 500
نام شرکت سازنده: ممرت
نام کشور سازنده: آلمان
سال خريد: 1390
کاربردهای دستگاه:
آون (کوره) عمومی قابل برنامه ریزی مدل UNE 500 ممرت با حجم 108 لیتر و محدوده دمایی از 30 تا حدود 250 درجه سانتیگراد برای استریل کردن وسایل (5/1 تا 2 ساعت در دمای 160 درجه سانتیگراد یا 6 تا 12 دقیقه در دمای 190 درجه سانتیگراد) و تعیین وزن خشک زیست توده در زیست شناسی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، صنایع غذایی و دارویی به کار می رود.
توضيحات:
 
Luminometer
Model: FB14
Company name: Berthold
Manufacturer country: Germany
Purchase year: 2012
Device applications:

Berthold portable tube luminometer FB14 can be used for any luminescent type assay in single tube such as immunoassays, ATP assays, DNA/RNA probe assays, toxicity assays, biothreat assays and water testing.
Comments:
 
لومینومتر
مدل دستگاه: FB14
نام شرکت سازنده: برتولد
نام کشور سازنده: آلمان
سال خريد: 1391
کاربردهای دستگاه:
لومینومتر (پرتو سنج) لوله ای قابل حمل مدل FB14 برتولد می تواند برای سنجش هر نوع لومینسنت (تابناکی) در یک لوله نظیر سنجش های ایمونولوژیکی، سنجش های ATP، سنجش های ردیاب DNA/RNA، سنجش های سمیت، سنجش های تهدید زیستی و آزمایش آب به کار رود.
توضيحات:
 
Microplate Reader
Model: ELx808
Company name: BioTek
Manufacturer country: USA
Purchase year: 2012
Device applications:

BioTek absorbance microplate reader ELx808 is designed for applications within the following areas: Immunology (ELISA, Kinetic ELISA and LAL), Clinical, Neuroscience, Cell biology, Cell counting, Cell proliferation, Food processing, Biotechnology, Agricultural and Environmental research.

Comments:
BioTek absorbance microplate reader ELx808 shake and read absorbance (dynamic range 0 to 4.0 OD) of 96-well plates at wavelength range 380 to 900 nm by end point, kinetic, linear scanning methods. It has Gen5 Software with 55 user-programmable protocols.

 
میکروپلیت ریدر
مدل دستگاه: ELx808
نام شرکت سازنده: بیوتک
نام کشور سازنده: آمریکا
سال خريد: 1391
کاربردهای دستگاه:
ابزوبنس میکروپلیت ریدر (خواننده جذب نوری میکروپلیت) مدل ELx808 بیوتک برای کاربردهایی در حوزه های زیر طراحی شده است: ایمونولوژی (ELISA، سینتیک ELISA و LAL)، پزشکی، علوم اعصاب، زیست شناسی سلولی، شمارش سلولی، تمایز سلولی، فرآوری غذا، تحقیقات بیوتکنولوژی، کشاورزی و محیطی.
توضيحات:
ابزوبنس میکروپلیت ریدر (خواننده جذب نوری میکروپلیت) مدل ELx808 بیوتک، پلیت های 96 خانه را تکان می دهد و در طول موج 380 تا 900 نانومتر جذب نوری (در محدود دینامیک OD 0 تا 4 ) را با روش های نقطه پایانی، سینیتیک و پایش خطی می خواند. این دستگاه دارای نرم افزار Gen5 با 55 دستورالعمل قابل برانمه ریزی توسط کاربر است.
 
Ultra-low temperature freezer
Model: DF8510
Company name: Ilshin
Manufacturer country: Korea
Purchase year: 2012
Device applications:

Ilshin upright ultra-low temperature (-40 to -86 °C) freezer DF8510 with 276 liter capacity provides safe and reliable long-term storage of biological samples in biology, biotechnology, agricultural and environmental research.

Comments:
 
فریزر با دمای بسیار پایین
مدل دستگاه: DF8510
نام شرکت سازنده: ایلشین
نام کشور سازنده: کره جنوبی
سال خريد: 1391
کاربردهای دستگاه:
فریزر ایستاده با دمای بسیار پایین (40- تا 86- درجه سانتیگراد) مدل DF8510 ایلشین با ظرفیت 276 لیتر ذخیره سازی طولانی مدت ایمن و قابل اطمینان نمونه های زیستی را در تحقیقات زیست شناسی، بیوتکنولوژی، کشاورزی و محیطی فراهم می کند.
توضيحات:
 
Bioreactor
Model: FS-01-A05P
Company name: Winpact
Manufacturer country: USA
Purchase year: 2012
Device applications:

Winpact bioreactor / fermentor FS-01-A05P closely monitored and controlled environmental conditions like gas flow rates (air, oxygen, nitrogen and carbon dioxide), temperature, pH, dissolved oxygen (OD) levels, and agitation speed rate for any types of microbial culture (bacteria, archaea, yeasts, fungi and algae) and cell culture (plants, insects and mammalians). It used to produce biotechnological, recombinant and pharmaceutical commercially valuable products in biology, microbiology and biotechnology research.
Comments:

This set has two 5L double jacketed vessels with Rushton 6-Blade impeller and pitched-blade impeller, sensors for pH, temperature, DO and foam, and cooling system.
 
بیوراکتور
مدل دستگاه: FS-01-A05P
نام شرکت سازنده: وینپکت
نام کشور سازنده: آمریکا
سال خريد: 1391
کاربردهای دستگاه:
بیوراکتور / فرمنتور مدل FS-01-A05P وینپکت به دقت شرایط محیطی نظیر جریان گاز (هوا، اکسیژن، نیتروژن و دی اکسیدکربن)، دما، pH، سطوح اکسیژن حل شده (DO)، و میزان سرعت همزنی را برای هر نوع کشت میکروبی (باکتری ها، آرکی ها، مخمرها، قارچ ها و جلبک ها) و کشت سلول (گیاهان، حشرات و پستانداران) نظارت و کنترل می کند. برای تولید محصولات با ارزش اقتصادی بیوتکنولوژیکی، نوترکیب و دارویی در تحقیقات زیست شناسی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی به کار می رود.
توضيحات:
این دستگاه دارای دو ظرف دو جداره 5 لیتری با همزن پروانه 6 تیغه راشتون و پروانه کشتی و حسگرهایی برای pH، دما، DO و کف، و سیستم خنک کننده است.
 
HPLC system
Model: Smartline
Company name: Knauer
Manufacturer country: Germany
Purchase year: 2013
Device applications:

Knauer high performance liquid chromatography system (HPLC) Smartline used to separate compounds from a mixture with the purpose of identifying, quantifying or purifying the individual components in analytical chemistry and biochemistry (separating the biomolecules and biopolymers of pharmaceutical and biological samples and products).

Comments:

This system has multiple-wavelength detector based on photodiode array (PDA) technology in the wavelength range of 190 to 500 nm.
 
سیستم HPLC
مدل دستگاه: Smartline
نام شرکت سازنده: کنور
نام کشور سازنده: آلمان
سال خريد: 1391
کاربردهای دستگاه:
سیستم کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) مدل Smartline کنور برای جداسازی ترکیبات از یک مخلوط با هدف شناسایی، تعیین غلظت یا خالص سازی اختصاصی ترکیبات در شیمی تجزیه و بیوشیمی (جداسازی مولکول های و پلیمرهای زیستی از ترکیبات و نمونه های زیستی و دارویی) به کار می رود.
توضيحات:
این سیستم دارای آشکارساز در چندین طول موج بر اساس فناوری آرایه ديود حساس نسبت به نور (PDA) در محدوده طول موج 190 تا 500 نانومتر است.