نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
آرمن آوانس
شیمی
استادیار
شیمی تجزیه
شیمی
دانشیار
شیمی تجزیه
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
شیمی
استاد
شیمی کوانتوم
شیمی
استاد
شیمی آلی
مجتبی امینی
شیمی
دانشیار
شیمی معدنی
شیمی
دانشیار
شیمی تجزیه
محسن پادروند
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
مرضیه پیریایی
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
صادق رستم نیا
شیمی
استاد
شیمی آلی
سيد سيامك زواره
شیمی
دانشیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
کریم کاکایی
شیمی
دانشیار
الکتروشیمی- پیل سوختی
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
قدرت محمودی
شیمی
استادیار
شیمی معدنی
مریم موسوی فر
شیمی
دانشیار
شیمی معدنی
شیمی
دانشیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر