نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
احمد آقایی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
فیزیولوژی گیاهی
امیرعباس برزگر
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
فیزیولوژی جانوری
زیست شناسی سلولی مولکولی
مربی
تکوین
زیست شناسی سلولی مولکولی
استاد
میکروبیولوژی
صالح شهابی وند
زیست شناسی سلولی مولکولی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
بیوشیمی
فرخ کریمی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
ژنتیک
راحله مجدانی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
میکروبیولوژی
رضا محمدزاده
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
ژنتیک
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
بیوفیزیک