نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
احمد آقایی
زیست شناسی
استادیار
فیزیولوژی گیاهی
امیرعباس برزگر
زیست شناسی
استادیار
فیزیولوژی جانوری
زیست شناسی
استادیار
تکوین
زیست شناسی
استاد
میکروبیولوژی
صالح شهابی وند
زیست شناسی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی
استادیار
بیوشیمی
فرخ کریمی
زیست شناسی
استادیار
ژنتیک
راحله مجدانی
زیست شناسی
استادیار
میکروبیولوژی
رضا محمدزاده
زیست شناسی
استادیار
ژنتیک
زیست شناسی
استادیار
بیوفیزیک