دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - محمد شهریاری

نام استاد محمد شهریاری
گروه آموزشی ریاضی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
محل تحصیل دانشگاه تبریز
خط داخلی 162
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/mshahriari
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


نام: محمد
نام خانوادگی: شهریاری
تارخ تولد: 1358/1/1‎
آدرس محل کار: ‎‎مراغه‏، دانشگاه مراغه، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
آدر س پست الکترونیکی:

‎mohamad.shahriari@yahoo.com‎, ‎shahriari@tabrizu.ac.ir‎, ‎\\ ‎ ‎shahriari@‎maragheh‎.ac.ir

 

سوابق تحصیلی


کارشناسی: تبریز‏، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی‎‎‏؛

کارشناسی ارشد: تبریز‏، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ریاضی، ریاضی کاربردی-‎‎آنالیز عددی؛

دکتری: تبریز‏، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ریاضی، ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل.

 

سوابق تدریس


دانشگاه مراغه از سال 1386
دانشگاه تبریز، دانشکده‌های علوم ریاضی، علوم انسانی، عمران، برق و کامپیوتر و کشاورزی، دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، آنالیز عددی، سال تحصیلی 87-88‎، 88-89‎ و 89-90‎.

دانشگاه مراغه، دانشکده‌های علوم پایه و کشاورزی، دروس مبانی کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته، معادلات دیفرانسیل، نظریه معادلات دیفرانسیل، آنالیز عددی، فرایندهای تصادفی، سال تحصیلی 86-87‎، 87-88‎، 88-89‎.

دانشگاه آزاد تبریز، دانشکده فنی، نیمسال دوم 87-88‎. درس معادلات دیفرانسیل.

دانشگاه پیام نور مرکز هشترود، دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، آنالیز عددی، ریاضیات مهندسی، ریاضیات کسسته و آمار و احتمال، سال تحصیلی 83‎ الی 86‎.

دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب، دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، آنالیز عددی، آمار و احتمال، معادلات با مشتقات جزئی و فراینهای تصادفی سال تحصیلی 85‎ الی 90‎.
‎‎
دانشگاه پیام نور مرکز بناب، دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال، ریاضیات مهندسی و معادلات با مشتقات جزئی، سال تحصیلی 85‎ الی 90‎.

دانشگاه پیام نور واحد ملکان، دروس معادلات دیفرانسیل، معادلات با مشتقات جزئی، سال تحصیلی 85‎ الی 90‎.

دانشگاه آزاد واحد ملکان، دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال و ریاضیات مهندسی، سال تحصیلی 85‎ الی 91‎.
 

زمینه های پژوهشی


- مساله معکوس معادله اشتورم-لیوویل با شرایط ناپیوستگی
- عملگر دیراک
- آنالیز مجانبی
- حل عددی معادلات دیفرانسیل

خلاصه مقالات


Uniqueness for inverse ‎Sturm--‎Liouville problems with a finite number of transmission conditions‎, ‎{\em with G‎. ‎Teschl and A‎. ‎Jodayree Akbarfam}‎, ‎J‎. ‎Math‎. ‎Anal‎. ‎Appl‎. ‎395‎(2012) ‎19-‎-‎29‎.

‎Computation of Half-eigenvalues periodic Sturm-‎-‎Liouville problem using trigonometric wavelets‎, ‎{\em with M‎. ‎Jokar and M‎. ‎Lakestani} International Journal of Nonlinear Science‎, ‎Vol‎. ‎13(2012) No.4‎, ‎495-‎-‎504‎. ‎‎

Galerkin and Collocation Methods for the Solution of Kelin-Gordon Equation Using Interpolating Scaling ‎Functions,‎‎ ‎{\em with ‎S. ‎Izadkhah and ‎B.‎ Nemati ‎Saray‎},‎ International Journal of Nonlinear Science Vol.16(2013) No.2‎, ‎113-‎-‎12‎4‎.‎

% Inverse problem for ‎Sturm-‎-Liouville operators with a transmission and parameter dependent boundary ‎conditions‎, ‎{\em ‎with ‎A. Jodayree Akbarfam}‎, ‎‎Caspian Journal of Mathematical Sciences, ‎To ‎apear‎.‎

Inverse ‎Sturm-‎-Liouville problem with eigenparameter dependent boundary and transmission ‎conditions, Azerbaijan Journal of ‎Mathematics,‎ Vol‎. ‎4‎, ‎No.2 (2014)‎, ‎16--3‎0‎. ‎‎
‎‎‎
Inverse Sturm--Liouville problem with discontinuity conditions‎, ‎{\em with A‎. ‎Jodayree Akbarfam}‎, ‎Sahand Communications in Mathematical Analysis(SCMA)‎, ‎Vol‎. ‎1‎, ‎No.1 (2014)‎, ‎29--40.
‎‎
Reconstruction of the Sturm-Liouville operators with transmission and parameter dependent boundary conditions‎, ‎{\em with Mostafa Fallahi and Fereshte Sharaghi}‎, ‎Journal of mathematics and computer Science (TJMCS)‎, ‎13 (2014)‎, ‎142-156.
‎‎
Inverse problem for Sturm--Liouville operators with a transmission and parameter dependent boundary conditions‎, ‎{\em with A‎. ‎Jodayree Akbarfam}‎, ‎Caspian Journal of Mathematical Sciences‎, ‎(Accepted).‎
‎‎
Inverse Sturm--Liouville problems with transmission and spectral parameter boundary conditions‎, ‎Computational Methods for Differential Equations‎, ‎Vol. 2, No. 3, ‎(‎2014), 123-13‎9‎.
‎‎
Inverse Sturm-Liouville problems with a Spectral Parameter in the Boundary and transmission ‎condition,‎ Sahand Communications in Mathematical Analysis(SCMA)‎, ‎Vol. 3 No. 2 (2016), 75-8‎9‎.‎
‎‎
Reconstruction of the Sturm-Liouville operators with a‎ ‎finite ‎number ‎of ‎transmission‎ and parameter dependent boundary ‎conditions,‎ ‎{‎\em ‎Mostafa Fallahi and Fereshte ‎Sharaghi}‎ Azerbaijan Journal of ‎Mathematics, ‎to ‎appear.‎

Inverse Sturm--Liouville Problems using three spectra with finite number of Transmission and parameter dependent ‎conditions,‎ Bulletin of the Iranian Mathematical ‎Society ‎(Accepted). ‎‎

Numerical solution of linear control systems using interpolation scaling ‎functions, ‎{\em‎ Behzad Nemati Saray}‎,‎ Computational Methods for Di
erential ‎Equations,‎ Vol. 4, No. 2(2016‎)‎, 139‎--‎150
 

کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو انجمن علمی ریاضی ایران از سال 1390
 

اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


مدیر گروه ریاضی از تاریخ 93/10/15 تا 95/10/15
‎‎‎‎‎
مدیر داخلی مجله "تحریریه آنالیز ریاضی سهند"

دبیر اجرایی ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن
‎‎‎‎‎
استاد مشاور انجمن علمی ریاضی از دی ماه سال 92 به مدت یک سال
‎‎‎‎‎

 

علایق


کارگاه ها


مروری بر مسایل معکوس معادله اشتورم-لیوویل، بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، 19‎ الی 21‎ تیر ماه 1391‎، دانشگاه مراغه.(سخنرانی)
‎‎
مساله عکس طیفی برای معادلات اشتورم-لیوویل با یک نقطه برگردان، ششمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی، 15‎ الی 17‎ مهرماه 1383‎، مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.(سخنرانی)

مساله عکس طیفی برای معادلات اشتورم-لیوویل چپ با یک نقطه برگردان، هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی، 29‎ الی 31‎ تیرماه 1387‎، دانشگاه صنعتی اصفهان. (پوستر) ‎‎

محاسبه مقادیر ویژه مساله اشتورم-لیوویل تاخیری با بکارگیری چند جمله‌ای‌های چبیشف‏، ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن‏، 29-30 تیر ماه 1395 محمد شهریاری، مهسا فتحی، فاطمه صمدی(پوستر).
‎‎
حل عددی مسایل معکوس طیفی عملگرهای اشتورم-لیوویل با پتانسیل‌های ناپیوسته‏، ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن‏، 29-30 تیر ماه 1395 محمد شهریاری‏، بهزاد عباسی(پوستر).

 

آموزش


طرح درس


سایر


استفاده از فرصت مطالعاتی 6‎ ماهه در دانشگاه وین-اتریش.
 

پروژه های تحقیقاتی


سودا وطنی‏‏، مسایل نیم‌معکوس برای مداد درجه دوم از عملگر اشتورم-لیوویل‎‎‏، 1393
‎‎
حبیبه ابوالحسنی‏، حل عددی معادله انتگرال-دیفرانسیل-تفاضلی فردهلم خطی مرتبه بالاتر با ضرایب متغیر‏، 1393
‎‎
آذر جباری سابق‏، به کار گیری چند موجک های لژاندر برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم با تکینگی ضعیف‏، 1393‏، استاد مشاور
‎‎
فهیمه جوادی‏،‎ ‎‎دو روش هشت‌گامی ضمنی متقارن بهینه برای مسایل مقدار اولیه با ...‏، 1393‏، استاد مشاور
‎‎
زهرا اسدی‏، Pg-قاب‌های بوخنر‏ ‏، 1393‏، استاد مشاور
‎‎
بریهه سهرابی‏، روش تکرار مرتبه‌ی پنجم برای پیدا کردن ریشه های چندگانه معادلات غیرخطی‏، 1393
‎‎
زهره آزادی‏، معادله انتگرال ولترای غیرخطی نوع دوم و سیستم های دو متعامدی‏، 1394
‎‎
سهیلا رستمی‏‏، یک روش هم محلی با استفاده از چند جمله¬ایهای هرمیت برای تقریب جواب معادلات پانتوگراف‏، 1394
‎‎
سمیه پورحاجی زاد‏، روش‌های ماتریسی برای محاسبه مقادیر ویژه مسایل اشتورم - لیوویل مرتبه چهار، 1394
‎‎‎‎‎
بهزاد عباسی‏، حل عددی مسایل معکوس طیفی عملگرهای اشتورم-لیوویل با پتانسیل های ناپیوسته‏، 1394
‎‎
جواد جعفری‏، فضاهای خطی نرم‌دار فازی از نوع فلبین و عملگرهای کراندار فازی‏، 1394‏، استاد مشاور
‎‎
اعظم مسعودی‏، به کارگیری یک روش تفاضل متناهی غیراستاندارد بدون شرط پایدار برای مدل اچ آی وی‏، 1394‏، مشترک با دکتر محمد مهدی‌زاده خالسرایی
 

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه