آرشیو سمینارها و دفاعیه ها

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

(1587)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای امین زارعی

سه شنبه 13 تير 1396
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

(878)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

سه شنبه 13 تير 1396
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

(956)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

(921)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم

پنجشنبه 12 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

(844)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی

پنجشنبه 12 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

(1049)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور

پنجشنبه 12 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

(419)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه کیانی

پنجشنبه 12 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

(509)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریور یزدانی

پنجشنبه 12 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

(532)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم مریم حضرتی

پنجشنبه 12 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

(471)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم بهار پزشکی

پنجشنبه 12 اسفند 1395