آرشیو سمینارها و دفاعیه ها

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

(395)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم ریزان روخوش

سه شنبه 10 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

(420)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم فرحناز محسن زاده کوهسار

سه شنبه 10 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

(348)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم رحیمه نصیری

دوشنبه 9 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

(324)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نسرین سلیمانی

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

(244)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم بهار پزشکی

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض

(260)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای علی باقری

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض

(235)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای محمد جعفری

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض

(313)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای محمد مسیب زاده

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

(145)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای مسعود هاشم زایی

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

(219)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای رحمان مرادی

يکشنبه 8 اسفند 1395