آرشیو سمینارها و دفاعیه ها

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

(162)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای عبدالاحد ارازپور

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

(162)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای شهاب قنبری

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

(170)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیرا حسین زاده

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

(228)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم آمنه قدسی شنگل آباد

يکشنبه 8 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی فیزیک

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی فیزیک

(186)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی خانم سهیلا اسداللهی

شنبه 7 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

(348)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی خانم مرضیه فرخیان پور

چهارشنبه 4 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

(354)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی خانم صبا چمن آزاد

چهارشنبه 4 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی کاربردی- آنالیز عددی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی کاربردی- آنالیز عددی

(174)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی آقای محمد ایراندخت ورجوی

چهارشنبه 4 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی تجزیه

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی تجزیه

(312)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آقای رحیم حبیبیان ورجوی

سه شنبه 3 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی تجزیه

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی تجزیه

(345)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آقای محمد حسن زاده کرمجوان

شنبه 30 بهمن 1395