آرشیو سمینارها و دفاعیه ها

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی فیزیک

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی فیزیک

(313)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی خانم سمیه حسین دوست

شنبه 30 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

(263)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آقای محسن خانزاده علویق

يکشنبه 24 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی فیزیک

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی فیزیک

(304)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آقای میلاد حمیدی

سه شنبه 19 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی معدنی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی معدنی

(296)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی خانم سمیرا باقری

شنبه 16 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض- جبر

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض- جبر

(158)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض- جبر خانم مریم اصحابی

شنبه 16 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض- جبر

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض- جبر

(138)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض- جبر خانم ویدا جسور

شنبه 16 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی کاربردی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی کاربردی

(244)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آنالیز عددی آقای مجید حسن زاده

سه شنبه 12 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

(267)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی خانم فریبا مودت قراملکی

سه شنبه 12 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی فیزیک

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی فیزیک

(309)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی خانم زهرا بهروزی

دوشنبه 11 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی

(316)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی آقای اصغر سعیدی

دوشنبه 11 بهمن 1395