آرشیو سمینارها و دفاعیه ها

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی

(306)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی خانم هاله حکیم

جمعه 8 بهمن 1395
جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی

جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی

جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی

(277)

جلسه دفاع از رساله دکتری بررسی ساختار دوگان قاب های پیوسته خانم زهرا درویشی

يکشنبه 3 بهمن 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی

(189)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی آقای محمد پروره

يکشنبه 21 آذر 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی

(201)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد زیست فناوری میکروبی آقای عباس شاکی ماسوله

يکشنبه 21 آذر 1395
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانوشیمی

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانوشیمی

(341)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانوشیمی خانم صبا خلدی

پنجشنبه 6 آبان 1395
جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی

جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی

جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی

(371)

جلسه دفاع از رساله دکتری فضاهای هیلبرت خانم زهرا سلیمانی

پنجشنبه 6 آبان 1395