تاریخ : سه شنبه 10 اسفند 1395
کد 101

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم ریزان روخوش

عنوان پایان نامه: اصلاح پساسنتزي چارچوب‌هاي فلز-آلي نانو‌متخلخل با مراكز فلزي Cu-BDC و مطالعه رفتار كاتاليستي Pd@Cu-BDC

پژوهشگر: ریزان روخوش
استاد راهنما: دکتر  صادق رستم نیا
استاد مشاور: دکتر عیسی یاوری

زمان: چهارشنبه ساعت 9 مورخ 1395/12/11
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه مراغه