تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395
کد 104

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی
عنوان پایان نامه: طراحي و بررسي عملكرد سيستم ژن‌رساني DNA پلاسميدي بر پايه نانوذرات Fe304@Sio2/Chitosan  براي ترانسفورماسيون سلول‌هاي باكتري گرم منفي و گرم مثبت
پژوهشگر: گلچهر شفیعی
استاد راهنما: دکتر  فرخ کریمی
استاد مشاور: دکتر صادق رستم نیا
زمان: یکشنبه ساعت 13 مورخ 1395/12/15
مکان: کلاس 202 دانشکده علوم پایه