تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396
کد 136

ارتقا مرتبه علمی دکتر محمدرضا عظیمی

مرتبه علمی دکتر محمدرضا عظیمی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

-

 

آقای دکتر محمدرضا عظیمی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافتند .با ارتقا رتبه ایشان، تعداد دانشیاران دانشکده علوم پایه به18نفر رسید.

با آرزوی نوفیقات الهی برای آن سرورر گرامی.