تاریخ : چهارشنبه 2 آذر 1401
کد 181

انتشار کتاب

انتشار کتاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه

کتاب سرکار خانم دکتر زهره جهان افروز عضو محترم هیأت علمی گروه زیست دانشکده علوم پایه با عنوان سازوکارهای سلولی و مولکولی سرطان منتشر شد.
کتاب سرکار خانم دکتر زهره جهان افروز عضو محترم هیأت علمی گروه زیست دانشکده علوم پایه با عنوان سازوکارهای سلولی و مولکولی سرطان منتشر شد.

دانشکده علوم پایه این موفقیت را تبریک گفته و برای این عضو محترم هیأت علمی آرزوی موفقیت های روزافزون و فتح قله های دانش را دارد.