تاریخ : شنبه 7 آذر 1394
کد 20

ارتقاء مرتبه علمی 6 تن از اساتید دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی 6 تن از اعضاء هیات علمی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
 آقایان دکتر مهدی اسرافیلی، دکتر صادق رستم نیا، دکتر کریم کاکایی، دکتر میر مهدی ابوالقاسمی و دکتر مجتبی امینی از اعضاء هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه مراغه و آقای دکتر محمد مهدیزاده از اعضاء هیأت علمی گروه ریاضی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافتند. با ارتقا رتبه این اساتید گرامی تعداد دانشیاران دانشکده علوم پایه به 16 نفر رسید. این موفقیت را به حضور اساتید محترم تبریک عرض نموده و موفقیت های روز افزون آن بزرگواران را خواهانیم.