تاریخ : سه شنبه 13 بهمن 1394
کد 21

مقاله دکتر اسرافیلی بر جلد مجله بین المللی شیمی نقش بست .

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه مراغه، به عنوان طرح روی جلد مجله بین المللی International Journal of Quantum Chemistry انتخاب شد.

مقاله مهدی اسرافیلی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مراغه به عنوان طرح روی جلد نشریه تخصصی مجله بین المللی شیمی کوانتومی International Journal of Quantum Chemistry انتخاب شد.
این مقاله با عنوان فارسی آشکارسازی و تفکیک کاتالیتیکی پراکسید هیدروژن بوسیله نانو لوله های سیلیکون کاربیدی، یک مطالعه بر پایه محاسبات DFT است که در آن این محقق و همکارانش کاربرد نانولوله های سیلیکون کاربیدی به عنوان یک کاتالیست عاری از فلز جهت تفکیک مولکول آب اکسیژنه به مولکول های اکسیژن و آب را مورد بررسی قرار داده اند.
نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که نانولوله های سیلیکون کاربیدی با قطر کمتر، انرژی فعال سازی کمتری برای واکنش مورد نظر نیاز دارد.

نانو لوله های سیلیکون کاربیدی به دلیل داشتن خواص فیزیکی شیمیایی منحصر به فردی مانند دارا بودن سطح ویژه بسیار بالا، مقاومت حرارتی زیاد، پایداری شیمیایی مناسب و همچنین نداشتن اثرات مخرب زیست محیطی در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
این نانولوله به دلیل داشتن پیوندهای یونی Si-C، می­تواند به عنوان یک بستر کاتالیستی عاری از فلز برای انواع واکنش های شیمیایی به کار گرفته شود
کار تحقیقاتی مذکور در صفحه 471 شماره 115 این مجله به چاپ رسیده است.

این مجله، از مهم ترین مجلات پژوهشی بین المللی در زمینه شیمی کوانتمی و شیمی محاسباتی است که توسط انتشارات John Wiley & Sons منتشر می شود.