تاریخ : شنبه 21 فروردين 1395
کد 26

مقاله دکتر اسرافیلی بر جلد مجله Structural Chemistry نقش بست .

مقاله عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مراغه به عنوان طرح روی جلد مجله Structural Chemistry برگزیده شد.


مقاله دکتر اسرافیلی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مراغه به عنوان طرح روی جلد مجله معتبرStructural Chemistry برگزیده شد. در این تحقیق که توسط آقای دکتر مهدی اسرافیلی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مراغه و خانم فریبا محمدیان ثابت دانشجوی دوره کارشناسی ارشد به انجام رسیده است، مکانیزم تشکیل و ماهیت برهمکنش های هالوژنی و کالکوژنی به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که برهمکنش های هالوژنی و کالکوژنی در سیستم های زیستی تقریبا دارای انرژی اتصال مشابه بوده لذا این دو نوع برهمکنش می­توانند در چنین محیط هایی با یکدیگر رقابت کنند. همچنین نیروهای الکتروستاتیکی نقش بسیار اساسی در تشکیل این برهمکنش ها داشته و با بزرگتر شدن اندازه اتم های هالوژن و یا کالکوژن، انرژی اتصال نیز افزایش می یابد. نتایج این تحقیق در مقاله ای با عنوان

“σ-Hole bond tunability in YO2X2:NH3 and YO2X2:H2O complexes (X= F, Cl, Br; Y= S, Se): trends and theoretical aspects”

در شماره 27 مجله Structural Chemistry به چاپ رسیده است. لازم به ذکر است که این مجله جز انتشارات Springer بوده (با ضریب تاثیر 1.837) و جزء مجلات معتبر بین المللی در مورد ساختارهای مولکولی می باشد.

شایان ذکر است که چندی پیش مقاله ای از ایشان بر جلد مجله بین المللی شیمی کوانتومی International Journal of Quantum Chemistry نقش بسته بود.