تاریخ : يکشنبه 8 اسفند 1395
کد 90

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای علی باقری

 

 

عنوان پایان نامه: نامساوی های هولدرومینکوفسکی در شبه انتگرال ها
پژوهشگر: علی باقری
استاد راهنما: دکتر  بیاض دارابی
استاد مشاور: دکتر اصغر رحیمی
زمان: شنبه ساعت 13 مورخ 1395/12/14
مکان: کلاس 103 دانشکده علوم پایه