تاریخ : يکشنبه 8 اسفند 1395
کد 91

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم بهار پزشکی

 

 

عنوان پایان نامه: استخلاف ايزومورفيسم يون روي درون چهارچوب زئوليت NaY با روش هيدرونرمال و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن 
پژوهشگر: بهار پزشکی
استاد راهنما: دکتر  مریم موسوی فر
استاد مشاور: دکتر علی خانی و دکتر قدرت محمودی
زمان: چهارشنبه ساعت 12:30 مورخ 1395/12/11
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه مراغه