تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395
کد 95

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم بهار پزشکی

عنوان پایان نامه: استخلاف ايزومورفيسم يون روي درون چهارچوب زئوليت NaY با روش هيدرونرمال و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن 
پژوهشگر: بهار پزشکی
استاد راهنما: دکتر  مریم موسوی فر
استاد مشاور: دکتر علی خانی و دکتر قدرت محمودی
زمان: شنبه ساعت 13 مورخ 1395/12/14
مکان: کلاس 102 دانشکده علوم پایه