تاریخ : سه شنبه 10 اسفند 1395
کد 97

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم فرحناز محسن زاده کوهسار
عنوان پایان نامه: اصلاح پساسنتزي بر روي چارچوب فلز-آلي نانو متخلخل MIL-100 (Cr) با مراكز فلزي آزاد و مطالعه فعاليت كاتاليزوري آن
پژوهشگر: فرحناز محسن زاده کوهسار
استاد راهنما: دکتر  صادق رستم نیا
استاد مشاور: دکتر عیسی یاوری
زمان: چهارشنبه ساعت 10 مورخ 1395/12/11
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه مرتغه