تاریخ : دوشنبه 9 اسفند 1395
کد 99

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شیمی آلی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم رحیمه نصیری

عنوان پایان نامه: سنتز اورگانوسيليکاي متناوب مزومتخلخل‌هيبريدي با اسکلت آروماتيک (Ar-PMO) و بررسي بارگذاري فلزات واسطه بر روي آن جهت تبديلات شيميايي

پژوهشگر: رحیمه نصیری
استاد راهنما: دکتر  صادق رستم نیا
استاد مشاور: دکتر عیسی یاوری
زمان: چهارشنبه ساعت 18:30 مورخ 1395/12/10
مکان: کلاس 101 دانشکده علوم پایه