نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
محسن آقاجانی
ریاضی
استادیار
ریاضی محض- جبر جابجایی
احمد آقایی
زیست شناسی
استادیار
فیزیولوژی گیاهی
آرمن آوانس
شیمی
استادیار
شیمی تجزیه
شیمی
دانشیار
شیمی تجزیه
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
شیمی
استاد
شیمی کوانتوم
شیمی
استاد
شیمی آلی
مجتبی امینی
شیمی
دانشیار
شیمی معدنی
شیمی
دانشیار
شیمی تجزیه
امیرعباس برزگر
زیست شناسی
استادیار
فیزیولوژی جانوری
سهراب بزم
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
زیست شناسی
استادیار
تکوین
محسن پادروند
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
فیروز پاشایی
ریاضی
دانشیار
ریاضی محض- هندسه جبری
بابک پروین
فیزیک
استادیار
فیزیک اتمی و مولکولی
مرضیه پیریایی
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
ریاضی
استادیار
ریاضی محض- هندسه جبری
مهدی جهانگیری
ریاضی
استادیار
ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
بیاض دارابی
ریاضی
استاد
آنالیز ریاضی
زیست شناسی
استاد
میکروبیولوژی
رحیم رحمتی اصغر
ریاضی
استادیار
ریاضی محض- جبر جابجایی
اصغر رحيمي
ریاضی
استاد
آنالیز ریاضی
صادق رستم نیا
شیمی
استاد
شیمی آلی
سيد سيامك زواره
شیمی
دانشیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
محمدرضا سیار
فیزیک
استادیار
فیزیک پلاسما
علی شکری
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
صالح شهابی وند
زیست شناسی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهی
لیلا شهباز
ریاضی
دانشیار
ریاضی محض- جبر جابجایی
محمد شهریاری
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
محمدرضا عظیمی
ریاضی
دانشیار
آنالیز ریاضی
زیست شناسی
استادیار
بیوشیمی
کریم کاکایی
شیمی
دانشیار
الکتروشیمی- پیل سوختی
فرخ کریمی
زیست شناسی
استادیار
ژنتیک
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
راحله مجدانی
زیست شناسی
استادیار
میکروبیولوژی
رضا محمدزاده
زیست شناسی
استادیار
ژنتیک
قدرت محمودی
شیمی
استادیار
شیمی معدنی
زیست شناسی
استادیار
بیوفیزیک
مریم موسوی فر
شیمی
دانشیار
شیمی معدنی
شیمی
دانشیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
محمد مهدی زاده
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
مسعود مهرابیان
فیزیک
دانشیار
فیزیک حالت جامد- نانو