نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
محسن آقاجانی
ریاضی
استادیار
ریاضی محض- جبر جابجایی
احمد آقایی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
فیزیولوژی گیاهی
آرمن آوانس
شیمی
استادیار
شیمی تجزیه
شیمی
دانشیار
شیمی تجزیه
شیمی
مربی
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
شیمی
دانشیار
شیمی کوانتوم
شیمی
دانشیار
شیمی آلی
مجتبی امینی
شیمی
دانشیار
شیمی معدنی
شیمی
دانشیار
شیمی تجزیه
امیرعباس برزگر
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
فیزیولوژی جانوری
سهراب بزم
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
زیست شناسی سلولی مولکولی
مربی
تکوین
محسن پادروند
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
فیروز پاشایی
ریاضی
دانشیار
ریاضی محض- هندسه جبری
بابک پروین
فیزیک
استادیار
فیزیک اتمی و مولکولی
مرضیه پیریایی
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
ریاضی
استادیار
ریاضی محض- هندسه جبری
مهدی جهانگیری
ریاضی
استادیار
ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
بیاض دارابی
ریاضی
استاد
آنالیز ریاضی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استاد
میکروبیولوژی
رحیم رحمتی اصغر
ریاضی
استادیار
ریاضی محض- جبر جابجایی
اصغر رحيمي
ریاضی
استاد
ریاضی محض- آنالیز
صادق رستم نیا
شیمی
دانشیار
شیمی آلی
سيد سيامك زواره
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
محمدرضا سیار
فیزیک
استادیار
فیزیک پلاسما
علی شکری
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
صالح شهابی وند
زیست شناسی سلولی مولکولی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهی
لیلا شهباز
ریاضی
دانشیار
ریاضی محض- جبر جابجایی
محمد شهریاری
ریاضی
استادیار
ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
محمدرضا عظیمی
ریاضی
استادیار
آنالیز ریاضی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
بیوشیمی
کریم کاکایی
شیمی
دانشیار
الکتروشیمی- پیل سوختی
فرخ کریمی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
ژنتیک
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
راحله مجدانی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
میکروبیولوژی
رضا محمدزاده
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
ژنتیک
قدرت محمودی
شیمی
استادیار
شیمی معدنی
زیست شناسی سلولی مولکولی
استادیار
بیوفیزیک
مریم موسوی فر
شیمی
استادیار
شیمی معدنی
شیمی
دانشیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
محمد مهدی زاده
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
مسعود مهرابیان
فیزیک
استادیار
فیزیک حالت جامد- نانو