مدیر گروه

 

 
 
سمت‌های اجرایی
سال پایان سال شروع موسسه سمت
تاکنون ۱۳۹8 دانشگاه مراغه مدیر گروه زیست‌شناسی
1398 ۱۳۹3 دانشگاه مراغه مدير مرکز رشد واحدهای فناور مراغه وابسته به پارک علم و فناوری آذربايجان شرقی
۱۳۹3 ۱۳۹2 دانشگاه مراغه مدير آزمايشگاه مرکزی زيست شناسی عضو شبکه آزمايشگاه های علمی ايران (شاعا)
1393 ۱۳۹1 دانشگاه مراغه مسئول راه اندازی پژوهشکده بيوتکنولوژی دانشگاه مراغه
1392 ۱۳۹0 دانشگاه مراغه مسئول راه اندازی آزمايشگاه مرکزی زيست شناسی عضو شبکه آزمايشگاه های علمی ايران (شاعا)
1393 1389 دانشگاه مراغه رئيس کميته بيوتکنولوژی دانشگاه مراغه
 
 
عضويت در مجامع علمي
سال پایان سال شروع مجمع علمی
تاکنون ۱۳۹7 هيات مديره انجمن زيست شناسی ايران
تاکنون ۱۳۹5 کميسيون تخصصی شيمی و زيست شناسی ارتقا مرتبه اعضای هيات علمی دانشگاه مراغه
۱۳۹8 ۱۳۹4 شورای دانشگاه مراغه
1398 ۱۳۹4 شورای پژوهشی دانشگاه مراغه
تاکنون ۱۳۹3 کارگروه بررسی توانايی علمی گروه آموزشی زيست شناسی دانشگاه مراغه
1398 1393 شورای فناوری مرکز رشد مراغه و پارک علم و فناوری استان آذربايجان شرقی
1393 1393 ستاد زيست فناوری استان آذربايجان شرقی- کميته زيست فناوری صنعت و محيط زيست
 
عضويت در هيات تحريريه مجلات علمی
دبير تخصصی مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی
دبير تخصصی مجله زيست شناسی ميکروارگانيسم‌ها
عضو هيات تحريريه مجله زيست‌شناسی ايران