دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - احمد آقایی

نام استاد احمد آقایی
گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیولوژی گیاهی
محل تحصیل دانشگاه تربیت مدرس
خط داخلی 106
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/aghai
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


دکترای زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی - دانشگاه تربیت مدرس تهران 
کارشناسی ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
کارشناسی زیست شناسی عمومی - دانشگاه تبریز

سوابق تدریس


تدریس در گروه زیست­ شناسی (دانشکده علوم پایه) و گروه­های آموزشی علوم باغبانی، گیاه­پزشکی، تولیدات گیاهان دارویی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم و مهندسی خاک (دانشکده کشاورزی) دانشگاه مراغه از 1/7/1390 تاکنون
در مقطع کارشناسی دروس: اکولوژی عمومی، آزمایشگاه اکولوژی عمومی، گیاه­شناسی (1) – فیزیولوژی و تشریح گیاهی، گیاه­شناسی (2) – تشریح و رده ­بندی گیاهی، زیست­ شناسی گیاهی، آزمایشگاه زیست­ شناسی گیاهی، گیاه­شناسی (3) – جذب و تغذیه گیاهی، آزمایشگاه گیاه­شناسی (3) – جذب و تغذیه گیاهی، گیاه­شناسی (4) - فتوسنتز و تنفس، آزمایشگاه گیاه­شناسی (4) – فتوسنتز و تنفس، قارچ ­شناسی، آزمایشگاه قارچ­ شناسی، گیاه­شناسی عمومی، بیوفیزیک، ایمنی زیستی، بیوتکنولوژی محیطی
در مقطع کارشناسی ارشد دروس: روش­ها و ابزارها در فیزیولوژی گیاهی، زیست ­شناسی تکوینی گیاهی، یاخته ­شناسی و بافت­ شناسی گیاهی پیشرفته، اکولوژی پوشش­های گیاهی، بیوشیمی گیاهی، جذب و انتقال در گیاهان، تغذیه معدنی، متابولیسم گیاهی، مهندسی پروتئین، بیوتکنولوژی محیط زیست، مباحث نوین در بیوتکنولوژی

تدریس در گروه زیست­ شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تالش از 1/7/1386 تا 31/6/1387 (به مدت یک سال) در مقطع کارشناسی دروس: فیزیولوژی گیاهی (1)، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (1)، فیزیولوژی گیاهی (2)، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (2)، تشریح و مورفولوژی گیاهی، آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی، ریخت­ زایی و اندام ­زایی در گیاهان، رشد و نمو گیاهی، بیوشیمی عمومی، آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

تدریس در گروه زیست­ شناسی علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، از 1/7/1387به مدت یک نیم­سال تحصیلی 
در مقطع کارشناسی دروس: اکولوژی عمومی، آزمایشگاه اکولوژی عمومی

تدریس کلاس­های تقویتی و کنکور زیست­ شناسی در سطح استان بوشهر، مؤسسه آموزشی اندیشه ساعی، از تاریخ 22/9/1385 تا 22/4/1386

زمینه های پژوهشی


همزیستی میکوریزایی
پروتئومیکس گیاهی
تنش های زیستی و غیرزیستی در گیاهان
گیاهان دارویی
ریزجلبک ها

خلاصه مقالات


هما نورا، صالح شهابی ­وند، فرخ کریمی، احمد آقایی (1396). بررسی اثر قارچ Piriformospora indica بر رشد و فعالیت آنزیم­های آنتی­ اکسیدان گیاه شابیزک در شرایط کشت درون شیشه ­ای، مجله فرآیند و کارکرد گیاهی، آماده انتشار
هما نورا، صالح شهابی­ وند، فرخ کریمی، احمد آقایی، فرشاد درویشی (1396). بهینه ­سازی رشد و تولید زیست­ توده قارچ اندوفیت Piriformospora indica ، مجله پژوهش­های سلولی و مولکولی (زیست­ شناسی ایران)، آماده انتشار
مظفر شریفی، سیده مژگان محتشمیان، حسین ریاحی، احمد آقایی، سید محمد علوی (1390). اثر قارچ اندومیکوریزایی Glomus etunicatum بر برخی شاخص­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان. فصلنامه گیاهان دارویی، سال دهم، دوره دوم، شماره مسلسل سی و هشتم: 85-94.
صدیقه اسماعیل­ زاده، حسن زارع مایوان، فائزه قناتی، احمد آقایی (1387). بررسی پراکنش جمعیت­های میکوریزایی پارک ملی تندوره (خراسان) و تأثیر عصر کلسیم و پتاسیم بر میکوریزایی شدن ذرت در شرایط کشت گلدانی (با استفاده از خاک منطقه). نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم، جلد 8، شماره 1: 1-20.
اکبر پاداش، فرهاد بهتاش، صالح شهابی ­وند، احمد آقایی، علی ­اصغر علیلو (1396). تغییر در فعالیت آنزیم­های آنتی ­اکسیدانی در گیاه کاهو تحت تیمار قارچ Piriformospora indica و عنصر روی. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی، آماده انتشار
فاطمه عابدینی، فرهاد بهتاش، احمد آقایی (1396). بررسی اثر غلظت­های مختلف روی و مس بر میزان پرولین و برخی از شاخص­های فیزیولوژیکی گیاه کدوی تابستانه، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، تحت داوری
نفیسه لعلی خسروشاهی، صالح شهابی­ وند، احمد آقایی (1396). اثر الیسیتورهای قارچی بر تولید تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج در شرایط کشت درون شیشه ­ای. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی، تحت داوری
احمد آقایی، شیرین محمدزاده، بهزاد صادق ­زاده، الیاس سلطانی (1396). ارزیابی تحمل خشکی اعمال شده با اتیلن گلیکول روی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ­های گندم در شرایط کشت درون شیشه ­ای. نشریه علمی – پژوهشی زراعت دیم ایران، تحت داوری

Noora, H., Shahabivand, S., Karimi, F., Aghaee, A., Aliloo, A.A. (2017). Piriformospora indica affects growth, tropane alkaloids production and gene expression in Atropa belladonna L. plantlets. Medicinal Plants, 9(1): 55-62.
Sayadiazar, Z., Mohamadzadeh, M., Morsali, R., Aghaee, A. (2016). The effect of nano-micronutrients seed priming on germinability of Kabuli chickpea. Current Opinion in Agriculture, 5 (1): 24-30.
Janmohammadi, M., Seifi, A., Sabaghnia, N., Aghaee, A., Dashti, Sh. (2016). The effect of concomitant use of nano-structured essential metals and sulfur on growth characteristic of safflower. Pobrane z Czasopisma Annales C-Biologia, LXXI (1): 41-57.
Padash, A., Shahabivand, S., Behtash, F., Aghaee, A. (2016). A practicable method for zinc enrichment in lettuce leaves by the endophyte fungus Piriformospora indica under increasing zinc supply. Scientia Horticulturae, 213: 367-372.
Aghaee, A., Moradi, F., Zare-Maivan, H., Zarinkamar, F., Pour Irandoost, H., Sharifi, P. (2011). Physiological responses of two rice (Oryza sativa L.) genotypes to chilling stress at seedling stage. African Journal of Biotechnology, 10(39): 7617-7621.
Kassaee, M.Z., Musavi, S.M., Majdi, M., Cheshmehkani, A., Motamedi, E., Aghaee, A. (2008). Beyond benzene sulfides and thiepins: Tautomerizations and thiepins inversions at theoretical levels. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 848: 67-73.
Abolghasemi, M.M., Aghaee, A. (2017). Determination of the scopolamine in Datura innoxia based on quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) extraction followed by HPLC-PDA. Natural Product Research, Under Review
Padash, A., Shahabivand, S., Aghaee, A., Fathi Rezaei, P., Nasiri, Y. (2017). Biochemical responses of peppermint to biostimulants (Funneliformis mosseae and humic substance) and NK fertilizer under field condition. Scientia Horticulturae, Under Review

کتاب ها


تشویق ها


دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر جلال بختیاری مدیر کل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد شبکه آزمایشگاه­های علمی ایران (شاعا) به دلیل وظیفه ­شناسی و کوشش بی ­دریغ در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه و پیشبرد اهداف پژوهشی (تاریخ 11/4/1396)

دریافت لوح سپاس از جناب آقای دکتر جلال بختیاری مدیر کل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل تکمیل سامانه شبکه آزمایشگاه­های علمی ایران (شاعا) و ساماندهی تجهیزات آزمایشگاه­های دانشگاه مراغه (تاریخ 3/8/1394)

دریافت لوح سپاس از جناب آقای دکتر محمدعلی لطف ­اللهی یقین ریاست محترم دانشگاه مراغه به دلیل ساماندهی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست (تاریخ 20/9/1394)

دریافت لوح سپاس از جناب آقای دکتر جلال بختیاری مدیر کل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پاس حضور در نخستین همایش تخصصی سراسری رؤسای آزمایشگاه­های مرکزی دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور (تاریخ 30/1/1395)

دریافت تقدیرنامه از دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی HSE به دلیل فعالیت ارزشمند در انتشار کتاب برتر سال با عنوان «راهنمای سریع و کاربردی HSE در آزمایشگاه­ها» (31/5/1394) 

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو انجمن علمی زیست شناسی ایران

اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


مسئول امور کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز تالش، 4/12/1386
دبیر اجرایی اولین همایش ملی زیست­ شناسی گیاهی، دانشگاه پیام نور مرکز تالش (8/4/1387)

مدیر آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه مراغه - از سال 3/8/1393 تاکنون
دبیر اجرایی بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - دانشگاه مراغه

علایق


استخراج و افزایش تولید ترکیبات و مواد مؤثره ارزشمند از گیاهان و جلبک ها

کارگاه ها


شرکت در کارگاه‌های آموزشی
دوره آموزش، پیشگیری و اطفاء حریق و آشنایی با نحوه استفاده از خاموش ­کننده ­های دستی به صورت تئوری و عملی، سازمان آتش­ نشانی و خدمات ایمنی مراغه، 1 و 2 خرداد  ماه 1396 (دو روزه)
دوره آموزش حضوری کمک­های اولیه، جمعیت هلال احمر استان آذربایجان ­شرقی – شهرستان مراغه، از تاریخ 1/10/1395 تا 14/10/1395 (به مدت 22 ساعت)
دوره آموزش نیمه حضوری مهارت­های داوطلبی، جمعیت هلال احمر استان آذربایجان­ شرقی – شهرستان مراغه، از تاریخ 15/10/1395 تا 30/10/1395 (به مدت 40 ساعت)
کارگاه آموزشی و پانل تخصصی «حوادث ملی؛ فرصت یا تهدید»، دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی HSE ، 31 تیر ماه 1395 (به مدت 2 ساعت)

Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) & Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS), Analytik Jena, Tehran, 3th May 2016
نشست تخصصی شبکه آزمایشگاه ­های علمی ایران (شاعا) همزمان با روز آزمایشگاه، 30 فروردین ماه 1396 - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (به مدت 8 ساعت)
اولین سمینار آموزشی استقرار نظام HSE در آزمایشگاه­ها و کارگاه­های دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها، مؤسسات پژوهشی و پارک­های علم و فناوری، 10 شهریور ماه 1395 – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران (به مدت 8 ساعت)
اولین همایش تخصصی سراسری رؤسای آزمایشگاه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری، 30 فروردین ماه 1395 – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (به مدت 8 ساعت)
کارگاه آموزشی «گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیمه و تأمین اجتماعی»، دانشگاه مراغه با مشارکت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی، تیر ماه 1394 (به مدت 4 ساعت)
Renewable Energies: Hydropower, Wind Power, Biomass & Waste, Solar Power, Geothermal, LD Didactic, 3rd 2015
آشنایی با کارکرد دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis ساخت کمپانی Analytik Jena ، هتل اوین تهران، 18/2/1394 (یک روزه)
آشنایی با قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و روش‌ها و فنون نوین تدریس ویژه اساتید دانشگاه مراغه، دانشگاه مراغه، 6 لغایت 7 بهمن ماه 1393 (به مدت 12 ساعت)
دوره آموزشی «کاربرد بیوتکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی»، دانشگاه مراغه، 8/10/1393 (به مدت 3 ساعت)
دوره آموزشی «بررسی راه کارهای عملی اخذ پروژه از صنایع کشور»، دانشگاه مراغه، 21/8/1393 (به مدت 3 ساعت)
کارگاه آموزشی «آشنایی با تعاونی‌های دانش‌بنیان»، دانشگاه مراغه با مشارکت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مراغه، 27/1/1392 (به مدت 3 ساعت)
اولین کارگاه آموزش تخصصی «کشت و پرورش قارچ‌های خوراکی»، دانشگاه مراغه، 10/12/1391 (یک روزه)
کارگاه آموزشی تخصصی «مبانی نشر یافته‌های علمی و شیوه نگارش مقالات ISI »، دانشگاه پیام نور مرکز مراغه، 23/9/1391 (به مدت 10 ساعت)
سمینار علمی نانوتکنولوژی تحت عنوان «آشنایی عمومی با نانوتکنولوژی»، شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان، دانشگاه مراغه، 22/9/1391 (به مدت 4 ساعت) 

تدریس در کارگاه‌های آموزشی
Plant Proteomics, Workshop on Modern Topics in Basic Sciences, University of Maragheh, 27 October 2014
کارگاه آموزشی «کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC، دانشگاه مراغه، 6/9/1393 (به مدت 10 ساعت)
کارگاه «اصول ایمنی آزمایشگاهی»، دانشگاه مراغه، 6 اسفند ماه 1392

طراحی کارگاه‌های آموزشی
مسئولیت برگزاری «اولین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه مراغه»، دانشگاه مراغه، 31/2/1394 (یک روزه)
عضو کمیته اجرایی «اولین کارگاه آموزش تخصصی کشت و پرورش قارچ­های خوراکی»، دانشگاه مراغه، 10/12/1391 (یک روزه)

آموزش


طرح درس


سایر


پروژه های تحقیقاتی


مجری طرح پژوهشی با عنوان «ارزیابی تحمل به تنش خشکی چهار ژنوتیپ گندم از طریق شاخص­های فیزیولوژیکی در شرایط آبکشت»، دانشگاه مراغه (در دست انجام)
همکار طرح پژوهشی با عنوان «ارزیابی تنوع زیستی میکوریزایی ذخیره­ گاه­های زیستکره مناطق بیابانی و نیمه بیابانی»، سازمان حفاظت محیط زیست، مجری طرح: دکتر حسن زارع مایوان (9/9/1387)

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه