دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - آرمن آوانس

نام استاد آرمن آوانس
گروه آموزشی شیمی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی شیمی تجزیه
محل تحصیل
خط داخلی 124
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/avanes
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


نام: آرمِـن                  نام خانوادگی:   آوانـِس
متولد:          1347 شماره شناسنامه: 1032           صادره از: تهران
وضعيت تاهل: متاهل     تعداد فرزندان: يک
وضعيت نظام وظيفه :معافيت کفالت
شماره ملی:  004-518840-8
آدرس: مراغه - دانشگاه مراغه - دانشکده علوم - گروه شيمی.
شماره تلفن محل کار  37278900-041
شماره تلفن همراه  6686125-0936

 

سوابق تحصیلی


 • ديپلم رياضی- فيزيک از دبيرستان کوشش در تهران (خرداد 1365).
 • ليسانس شيمی محض از دانشگاه فردوسي مشهد ( بهمن 1369).
 • فوق ليسانس شيمی با گرايش تجزيه از دانشگاه تربيت معلم تهران (بهمن 1373).
 • دکتری شيمی با گرايش تجزيه از دانشگاه تربيت معلم تهران (فروردين 1382).

سوابق تدریس


سوابق آموزشی:

 • تدريس در گروه شيمی دانشگاه کاشان بصورت استاد مدعو بمدت دو نيمسال تحصيلی در سال تحصيلی .1381-82
 • عضو هيات علمی پيمانی در گروه شيمی دانشگاه کاشان بمدت چهار سال، از مهر سال1382-86
 • عضو هيات علمی پيمانی در گروه شيمی دانشگاه مراغه از شهريور 1387-
 
دروس تدريس شده:
 • در مقطع کارشناسی:
شيمی عمومی 1و آزمايشگاه شيمی عمومی 1، شيمی عمومی 2 و آزمايشگاه شيمی عمومی 2،
شيمی تجزيه 1 و آزمايشگاه شيمی تجزيه 1، شيمی تجزيه 2 و آزمايشگاه شيمی تجزيه 2،
شيمی تجزيه دستگاهی و آزمايشگاه تجزيه دستگاهی، زبان تخصصی
 • در مقطع کارشناسی ارشد:
شيمی تجزيه پيشرفته، اسپکتروسکپی تجزيه ای 2 (مولکولی)، مباحث نوين در شيمی تجزيه،
 
 

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


 • مقاله منتشرشده در دوره کارشناسی ارشد
 1. S. W. Husain, A. Avanes, V. Ghoulipour, “Thin layer chromatography of metal ions on Cerium(III) silicate: A new ion-exchanger”, J. Planar Chrom., 9 (1996) 67-69.
 • مقالات منتشرشده در دوره دکترا
 1. M. Shamsipur, A. Avanes, M. Javanbakht, M. R. Ganjali, H. Sharghi, “A 9,10-anthraquinone derivative having two propenyl arms as a neutral ionophore for highly selective and sensitive membrane sensors for copper(II) ion”, Anal. Sci., 18 (2002) 875-879.
 2. M. Shamsipur, A. Avanes, H. Sharghi, G. Aghapour, “Spectrophotometric studies of acidity constant and Cu2+ ion complexation of 1-hydroxy-2-(prop-2 '-enyl)-4-(prop-2 '-enyloxy)-9,10-anthraquinone in methanol-water mixtures”, Polish. J. Chem., 75 (2001) 1533-1541.
 3. M. Shamsipur, A. Avanes, M. K. Rofouei, H. Sharghi, G. Aghapour, “ Solid phase extraction and determination of ultra trace amounts of copper(II) using octadecyl silica membrane disks modified by 11-hydroxynaphthacene-5,12-quinone and flame atomic absorption spectrometry”, Talanta, 54 (2001) 863-869.
 • مقالات منتشر شده بعد از دوره دكترا

 مقاله اول، بعد از دوره دكتري چاپ شده و مربوط به نتايج پايان نامه دكتري اينجانب  مي­باشد.
 
5. M. Shamsipur, A. Avanes, H. Sharghi, “Solid phase extraction and pre-concentration of sub-PPB level of copper in aqueous samples on octadecyl silica membrane disks modified with a new anthraquinone derivative and its determination by atomic absorption spectrometry”, Sep. Sci. & Tech., 39 (2004) 113-124.
6. M. Shamsipur, T. Poursaberi, A. Avanes, H. Sharghi, “Copper(II)-selective fluorimetric bulk optode membrane based on a 1-hydroxy-9,10-anthraquinone derivative having two propenyl arms as a neutral fluorogenic ionophore”, Spectrochimica Acta A 63(2006) 9-14.
7. A. Goudarzi, G. Motedayen Aval, S. S. Park, M. Choi, R. Sahraei, M. H. Ullah, Armen Avanes, C. Ha “Low-Temperature Growth of Nanocrystalline Mn-Doped ZnS Thin Films Prepared by Chemical Bath Deposition and Optical Properties”, Chem. Mater. 21(2009) 2375-2385.
8. K. Alizadeh, S. Seyyedi, Armen Avanes, M. R. Ganjali, F. Faridbod, “Concentration and Temperature Effects on the Electronic Absorption Spectra of 1-pyridinyl-2-methylene-benzenecarbohydrazonic Acid Following Solvatochromic Studies”, Acta Chim. Slov. 58(2011) 251-255.
9.  Jafar Sufian, Ahmad Golchin, Arman Avanes, Salahedin Moradi, “Potentials of Azolla (Azollacaroliniana) for uptake of Arsenic from contaminated waters with different levels of salinity”, Int. J. Agri. & Crop Sci.  6(2013), 778-783.
10- بابك صارمي راد، عزت اله اسفندياري ، مجيد شكرپور، اميد سفاليان، آرمن آوانس و سيد بهمن موسوي، " اثر کادميم روی برخی از ويژگی­های ريخت­شناسی و فيزيولوژيک گندم در مرحله گياهچه­ای"، مجله زيست­شناسی ايران جلد 27، شماره 1، سال1393صفحات 1 الی 11.
11. F. Shekari, H. Mohammadi, A. Pourmohammad, A. Avanes, M. Khorshidi Benam, ‘SPRING WHEAT YIELDING AND THE CONTENT OF PROTEIN AND ZINC IN ITS GRAIN DEPENDING ON ZINC FERTILISATION’, EJPAU 18(2015).
12. F. Soofivand, M. Salavati-Niasari, F.  Mohandes, K. Saberyan and A. Avanes, ‘Synthesis and Characterization of AgSCN Micro/Nanostructures by Sonochemical Method’, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry 45(2015) 1191–1198.
13. A. Sobhani-Nasab, M. Rangraz-Jeddy, A. Avanes, M. Salavati-Niasari, ‘Novel sol–gel method for synthesis of PbTiO3 and its light harvesting applications’, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 26(2015)9552-9560.
                                                                                                        

 

کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو انجمن شیمی آمریکا

اختراعات


اختراعات

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه مراغه(از تاریخ 95/2/5 ادامه دار)
 

علایق


کارگاه ها


شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان, "روشهای جستجو در اينترنت"(بهمن 1383).
شرکت در ششمين کارگاه آموزشی کمومتريکس زنجان (بهمن 1385).

 

آموزش


طرح درس


سایر


زبان خارجی
انگليسی، ارمنی

مهارتهای دستگاهی
مسلط در کار با :
دستگاه اسپکتروفتومتر جذب مولکولی  (Perkin Elmer, GBC, Philips, Unicam, Milton Roy)
دستگاه جذب اتمی شعله FAAS  (Perkin Elmer, Varian, Shimadzu, ChemTec)
دستگاه لومينسانس اسپکتروسکپی (Perkin Elmer LS55)
دستگاه کروماتوگرافی گازی, و دستگاه   (GC-MS) (Agilent 6890 GC- 5973 MS)
دستگاه الکتروشيمی (Autolab)
 

مهارتهای نرم افزاری
تسلط به بسته نرم افزاری آفيس ( شامل اِکسل, ورد, پاورپوينت)
مسلط به نرم افزار اِکسل (در حد پيشرفته)
مسلط به زبان برنامه نويسی کوئيک بيسيک
مسلط به زبان برنامه نويسی پاسکال
مسلط به زبان برنامه نويسی مطلب (Matlab)
 

 

پروژه های تحقیقاتی


 

 • پايان­نامه­ های کارشناسی ارشد راهنمائی شده:
 1. پايان نامه کارشناسی ارشد آقای عليرضا شيرانی در دانشگاه کاشان (تيرماه 1385).
 2. پايان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه ميرزابيگی در دانشگاه کاشان (ارديبهشت 1386).
 3. پايان نامه کارشناسی ارشد خانم سيما جعفری در دانشگاه کاشان (ارديبهشت 1386).
 4. پايان نامه کارشناسی ارشد خانم ربابه ميرزايی در دانشگاه پيام نور اردبيل (خرداد 1392).
 5. پايان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سليمانی در دانشگاه پيام نور خوی (اسفند 1392).
 6. پايان نامه کارشناسی ارشد خانم گلناز شکری در دانشگاه مراغه (مهر 1394).
 7. پايان­ نامه کارشناسی ارشد آقای علی عباسی (بطور مشترک با دکتر حميد سپهريان از سازمان انرژی اتمی)

 
 • مشاوره پايان­نامه های کارشناسي ارشد:
 1. استاد مشاور در پايان­ نامه کارشناسی ­ارشد آقای بيت الله يارمحمدی, در دانشگاه تربيت معلم تهران (شهريور 1383).
 2. استاد مشاور در پايان­ نامه کارشناسی ­ارشد آقای کيومرث زرگوش, در دانشگاه تربيت معلم تهران (شهريور 1383).
 3. استاد مشاور در پايان­نامه دکتری آقای عليرضا گودرزی, در دانشگاه تربيت معلم تهران (بهمن 1387).
 4. استاد مشاور در پايان ­نامه کارشناسی­ارشد آقای علی نادری دره­شوری, در دانشگاه محقق اردبيلی (بهمن 1390).
 5. استاد مشاور در پايان­ نامه کارشناسی­ارشد آقای بابک صارمی­راد, در دانشگاه محقق اردبيلی (بهمن1390).
 6. استاد مشاور در پايان ­نامه کارشناسی­ارشد خانم حسنيه محمدی ديزج, در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مراغه (بهمن 1390).
 7. استاد مشاور در پايان­ نامه کارشناسی­ارشد خانم سحر فرازی, در دانشگاه خوارزمی (دی 1391).
 8. استاد مشاور در پايان­ نامه کارشناسی­ارشد آقای جعفر صوفيان, در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان (شهريور 1392).
 9. استاد مشاور در پايان ­نامه کارشناسی­ارشد آقای حميد کاظمی گوار, در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مراغه (اسفند 1392).
 10. استاد مشاور در پايان ­نامه کارشناسی­ارشد خانم پريزاد بيراميان در گروه شيمی دانشگاه مراغه (مهر 1394).
 11. استاد مشاور در پايان ­نامه کارشناسی­ارشد خانم سکينه خدايی در گروه شيمی دانشگاه مراغه (مهر 1394).
 
 • داوری پايان نامه های کارشناسی ارشد:
داوری بيش از بيست مورد پايان نامه کارشناسی ارشد, بعنوان داور داخل دانشگاه يا بعنوان داور خارجی
 
 

 

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه