آزمایشگاه فیزیک

 
این آزمایشگاه آموزشی بوده و تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- اسیلوسکوپ
۲- منبع ولتاژ
۳- اسیلاتور
۴- مولتی متر
۵- دستگاه سقوط آزاد
۶- ریل هوا
۷- میز نیرو
۸- آونگ ساده
۹- حرکت پرتابه
۱۰- ماشین آتوود
۱۱- سطح شیبدار
۱۲- محاسبه g در دستگاه‌های مختلف
۱۳- انبساط طولی فلزات
۱۴- انبساط حجمی مایعات
۱۵- قانون ارشمیدس
۱۶- کشش سطحی
۱۷- دستگاه قانون بویل حاریوت
۱۸- ترازو


دروس ارائه شده و برگزار شده در این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- آزمایشگاه فیزیک مکانیک
۲- آزمایشگاه فیزیک حرارت
۳- آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس
۴- آزمایشگاه مبانی برق