میکروبیولوژی و زيست‌شناسی سلولی و مولكولی
 
این آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی بوده و تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- دستگاه اتوکلاو
۲- دستگاه آب مقطرگیری
۳- دستگاه بن‌ماری
۴- انکوباتور معمولی
۵- میکروسانتریفیوژ
۶- میکروسکوپ
۷- PCR
۸- یخچال معمولی
۹- یخچال ۲۰-
۱۰- ترازوی معمولی


دروس ارائه شده و برگزار شده در این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- آزمایشگاه میکروبیولوژی
۲- آزمایشگاه ژنتیک ۱ و ۲
۳- آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی
۴- آزمایشگاه باکتری‌شناسی ۱ و ۲
۵- آزموایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
۶- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط
۷- آزمایشگاه زیست‌شناسی مولکولی
۸- آزمایشگاه بیوشیمی ساختار ۱
۹- آزمایشگاه زیست‌شناسی سلولی