معاون دانشکده


جايگاه:
هر دانشكده / پژوهشكده / آموزشكده مي تواند بر حسب نياز يك تا سه معاون به تشخيص هيأت رئيسه موسسه داشته باشد.

وظايف و اختيارات معاونان دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده:
تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات رئيس دانشكده/ پژوهشكده /آموزشكده حسب مورد به معاونان دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده محول مي گردد.


صفحه شخصی: کلیک کنید