زیست‌شناسی جانوری و ایمنی‌شناسی 
این آزمایشگاه آموزشی بوده و تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- دستگاه اتوکلاو
۲- دستگاه آب مقطرگیری
۳- دستگاه آون
۴- دستگاه بن‌ماری
۵- دستگاه سانتریفیوژ
۶- دستگاه استیرر (هیتر)
۷- دستگاه PH متر
۸- میکروسکوپ (۵ دستگاه)

دروس ارائه شده و برگزار شده در این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- آزمایشگاه ایمنی‌شناسی
۲- آزمایشگاه ویروس‌شناسی
۳- آزمایشگاه فیزولوژی جانوری ۱ و ۲
۴- آزموایشگاه بیوشیمی ساختار
۵- آزمایشگاه بیوشیمی و بیوشیمی ۱ و ۲