رئیس دانشکدهشرايط اختصاصي رئيس و معاونين دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده:
1. عضو هيات علمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛
2. داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها وموسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با مدرك دكترا؛
3. دارا بودن مدرك تحصيلي تخصصي و يا تجربه عملي در زمينه مورد نظر.
تبصره: در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي رياست آموزشكده ها كافي است.


وظايف و اختيارات رئيس دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده:
1. ايجاد نظم و انضباط كاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان در واحدهاي مختلف دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
2. ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس موسسه به مديران گروه ها؛
3. نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رئيس موسسه ابلاغ مي شود؛
4. ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي و فرهنگي دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛
5. نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي اعضاي هيأت علمي دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛
6. پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛
7. ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رييس موسسه؛
8. بررسي صلاحيت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان.


سمت‌های اجرایی ریاست دانشکده:
سابقه موقعيت‌ها و پست‌های اجرايی مرتبط با دانشگاه
سال پایان سال شروع موسسه سمت
۱۳۸۹ ۱۳۸۸ دانشگاه مراغه ریاست کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
۱۳۸۹ ۱۳۸۸ دانشگاه مراغه دبیر شورای انتشارات دانشگاه
۱۳۹۱ ۱۳۸۹ دانشگاه مراغه مدیر گروه ریاضی
۱۳۹۱ ۱۳۸۹ دانشگاه مراغه عضو شورای دانشگاه
۱۳۹۱ ۱۳۸۹ دانشگاه مراغه عضو شورای آموزشی دانشگاه
۱۳۹۱ ۱۳۸۹ دانشگاه مراغه عضو کمیته آمایش فضاهای آموزشی و اداری دانشگاه
۱۳۹۱ ۱۳۸۹ دانشگاه مراغه عضو کارگزوه بررسی توانایی علمی گروه آموزشی ریاضی
ادامه دارد ۱۳۹۰ دانشگاه مراغه عضو شورای تحصیلات تکمیلی
۱۳۹۴ ۱۳۹۳ دانشگاه مراغه مدیر امور پژوهشی و فناوری
۱۳۹۷ ۱۳۹۴ دانشگاه مراغه معاون اداری و مالی دانشگاه
ادامه دارد ۱۳۹۷ دانشگاه مراغه ریاست دانشکده علوم‌پایه


صفحه شخصی: کلیک کنید