رئیس دانشکدهشرايط اختصاصي رئيس و معاونين دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده:
1. عضو هيات علمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛
2. داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها وموسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با مدرك دكترا؛
3. دارا بودن مدرك تحصيلي تخصصي و يا تجربه عملي در زمينه مورد نظر.
تبصره: در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي رياست آموزشكده ها كافي است.


وظايف و اختيارات رئيس دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده:
1. ايجاد نظم و انضباط كاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان در واحدهاي مختلف دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
2. ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس موسسه به مديران گروه ها؛
3. نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رئيس موسسه ابلاغ مي شود؛
4. ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي و فرهنگي دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛
5. نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي اعضاي هيأت علمي دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛
6. پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛
7. ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رييس موسسه؛
8. بررسي صلاحيت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان.


سمت‌های اجرایی ریاست دانشکده:
سابقه موقعيت‌ها و پست‌های اجرايی مرتبط با دانشگاه
سال پایان سال شروع موسسه سمت
تاکنون ۱۳۹۱ دانشگاه مراغه عضو حقیقی شورای پژوهشی دانشگاه
تاکنون ۱۳۹۱ دانشگاه مراغه عضو حقیقی کارگروه شیمی
۱۳۹7 ۱۳۹5 دانشگاه مراغه معاونت دانشکده علوم پایه
تاکنون ۱۳۹6 دانشگاه مراغه عضو حقیقی شورای دانشگاه
تاکنون ۱۳۹8 دانشگاه مراغه ریاست دانشکده علوم پایه


صفحه شخصی: کلیک کنید