رئیس دانشکده

دکتر محمد مهدیزاده
دانشیار ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
شماره تماس : 116-37278900-041 
 

سوابق اجرایی:
نائب رییس شورای دانشگاه از مهر 1394
دبیر کمیته اجرایی بیستمین سمینار آنالیز ریاضی وکاربردهای آن دانشگاه مراغه در سال 1391
دبیر ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن- دانشگاه مراغه در سال 1395
عضو کمیته اجرائی و علمی نهمین سمینار هندسه و توپولوژی در مرداد 1396
عضو کمیته ناظر در نشریات دانشگاهی از آذر 1393
مدیر گروه ریاضی: 93-91
معاونت دانشکده علوم پایه: اردیبهشت 91 تا اردیبهشت 93
عضو کمیسیون تخصصی ریاضی و فیزیک از دی ماه 1395
عضو کمیسیون موارد خاص از آذر 1394

رئیس دانشکده علوم پایه از تیرماه 1394