رئیس دانشکده


دکتر بیاض دارابی

دانشیار ریاضی محض- آنالیز فازی